Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2008 (Image Media & Televisie), LJN BG0972. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BG0972)Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2008 (Image Media & Televisie),
ECLI:NL:RBAMS:2008:BG0972, LJN
BG0972

Gedaagde, IMT, exploiteert website waarop foto’s zijn geplaatst waar eiseres auteursrecht op heeft. Ervan uitgaande dat de foto’s die hier onderwerp van het geding zijn door bezoekers van de site van IMT door uploaden op de website zijn geplaatst is de kern van het geschil of IMT als houder van de website ShowbiZnewZ.nl verantwoordelijk kan worden gehouden voor materiaal dat door bezoekers van die site in strijd met rechten van derden erop wordt geplaatst. Vooralsnog kan overigens zelfs niet geheel worden uitgesloten dat IMT zelf die foto’s heeft geplaatst met gebruikmaking van namen van mogelijk niet bestaande bezoekers of dat bezoekers met medeweten van IMT in strijd met het auteursrecht van [eiseres] die foto’s op de website van IMT hebben geplaatst.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan IMT geen aanspraak maken op bescherming tegen aansprakelijkheid krachtens artikel 6:196c BW. Immers op haar website geeft IMT grotendeels van haar zelf afkomstige informatie door en door de opzet van haar website nodigt zij bezoekers uit tot het plaatsen van foto’s van zogenoemde sterren. Zij neemt aldus het initiatief tot het doorgeven van informatie door haar bezoekers. Door de indeling van haar website maken de door haar bezoekers daarop geplaatste foto’s deel uit van het geheel van die website. Het is onmiskenbaar dat IMT de aantrekkelijkheid van haar website tracht te bevorderen door haar bezoekers daarop foto’s als thans in geding te laten plaatsen.

Bij het type foto’s dat op haar website wordt geplaatst, te weten (portret)foto’s van (internationale) beroemdheden, dient IMT er bedacht op te zijn dat op die foto’s een auteursrecht rust. Zij kan er daarbij niet zonder meer vanuit gaan dat de voor haar onbekende bezoeker die een foto op die website heeft geplaatst ook de rechthebbende van die foto is.

Het is aan IMT om haar bedrijf zodanig in te richten dat zij maatregelen treft ter voorkoming van inbreukmakende handelingen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de mogelijkheid degene die een foto als hier bedoeld op de site van IMT plaatst na een toelichting vooraf te laten verklaren dat hij of zij de rechthebbende op die foto is. De in de voorwaarden van IMT opgenomen disclaimer is daartoe in ieder geval niet voldoende.

Door gelegenheid te geven tot publicatie van foto’s op haar website waarop auteursrecht van derden rust, wat bij de thans besproken foto’s het geval was zoals IMT heeft erkend, heeft ook IMT inbreuk gemaakt op dat auteursrecht en is zij in beginsel aansprakelijk voor schade die uit haar onrechtmatig handelen voortvloeit.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory

Tags: