Rechtbank Amsterdam 17 februari 2015 (overlevering aan Spanje), ECLI:NL:RBAMS:2015:850

Rechtbank Amsterdam 17 februari 2015 (overlevering aan Spanje), ECLI:NL:RBAMS:2015:850

De rechtbank stelt daarentegen vast dat het Europees aanhoudingsbevel (EAB) mogelijk mede betrekking heeft op een strafbaar feit dat geacht wordt geheel of gedeeltelijk op Nederlands grondgebied te zijn gepleegd, immers strafbare handelingen die verlopen via het internet kunnen wereldwijd – dus ook in Nederland – plaatsvinden. De rechtbank overweegt daarbij dat de opgeëiste persoon al langere tijd in Nederland woonachtig is. Om die reden kan niet worden uitgesloten dat bedoelde weigeringsgrond aan de orde is. Uitgaande van Nederlands grondgebied als pleegplaats, verbiedt artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a, van de Overleveringswet (OLW) in een dergelijk geval de overlevering voor deze feiten.

Subsidiair heeft de officier van justitie overeenkomstig artikel 13, tweede lid, van de OLW gevorderd dat wordt afgezien van de weigeringsgrond en daartoe de volgende argumenten aangevoerd: de bewijsmiddelen bevinden zich in Spanje. De vervolging is in Spanje aangevangen. De medeverdachten worden in Spanje vervolgd en het slachtoffer is in Spanje gevestigd.

Het voorgaande brengt volgens de officier van justitie mee dat uit het oogpunt van een goede rechtsbedeling overlevering aan de Spaanse autoriteiten dient plaats te vinden en overname van de strafzaak door Nederland niet de voorkeur verdient.

De rechtbank stelt voorop dat artikel 13, tweede lid, van de OLW haar slechts een marginale toetsing van de vordering van de officier opdraagt en voor een verdergaande beoordeling geen ruimte biedt. Gelet op de door de officier van justitie aangevoerde argumenten heeft de officier van justitie in redelijkheid tot haar vordering kunnen komen. Er dient dan ook te worden afgezien van de in artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a, van de OLW bedoelde weigeringsgrond.

Nu is vastgesteld dat het EAB voldoet aan de eisen van artikel 2 OLW en ook overigens geen weigeringsgronden aan de overlevering in de weg staan, dient de overlevering te worden toegestaan.

Categorieën: Internationaal publiekrecht, Overlevering

Tags: , , , , ,