Rechtbank Amsterdam 19 januari 2010 (ongeanonimiseerd boetebesluit), LJN BL3030 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BL3030)Rechtbank Amsterdam 19 januari 2010 (ongeanonimiseerd boetebesluit), ECLI:NL:RBAMS:2010:BL3030, LJN
**BL3030**

Verweerder Opta heeft eiser een boete opgelegd wegens het installeren van spyware, en dit boetebesluit voordat het onaantastbaar is, ongeanonimiseerd gepubliceerd.


Vooropgesteld zij dat de artikelen 8 en 10 van de Wob, bezien in onderling verband, voor verweerder in het algemeen de basis bieden om besluiten als de onderhavige volledig en met inbegrip van namen van de betrokkenen te publiceren. Mede gelet op de uitspraak van de AbRvS 31 mei 2006, ECLI:NL:RBAMS:2010:BL3030, LJN AX6362, is in geval van een voorgenomen spontane openbaarmaking op de voet van artikel 8, eerste lid, van de Wob, van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, een nadere afweging van belangen geboden als neergelegd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob.


Dit betekent in het onderhavige geval dat de vraag beantwoord moet worden of het algemene belang dat gemoeid is met openbaarmaking opweegt tegen het belang van eisers om niet onevenredig te worden benadeeld door het openbaar maken van het besluit met hun namen daarin.


Daarbij tekent de rechtbank aan dat bij deze afweging aan het algemene belang dat door (onverkorte) openbaarmaking wordt gediend een groot gewicht toekomt. Het uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur is immers dat informatie betreffende bestuurlijke aangelegenheden in beginsel voor alle burgers toegankelijk is.


Nu het boetebesluit nog voorwerp is van beroep bij de rechtbank Rotterdam en dus (nog) niet in rechte vast staat, is deze rechtbank van oordeel dat de uitzonderingssituatie als genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob zich alleen dan niet voordoet als aannemelijk is dat sprake is van een zodanig dringend algemeen belang dat de schade die door integrale publicatie zal worden veroorzaakt daartegen niet opweegt.Categorie├źn: Bestuursrecht, Malware, nocategory, Spyware

Tags: , , , , , ,