Rechtbank Amsterdam 19 juni 2019 (Bosch tentoonstelling), ECLI:NL:RBAMS:2019:5033

Rechtbank Amsterdam 19 juni 2019 (Bosch tentoonstelling), ECLI:NL:RBAMS:2019:5033

De in het geding zijnde website (Website) is weliswaar het resultaat van gezamenlijke inspanningen maar de verschillende bijdragen zijn te onderscheiden. Hiervoor is van belang dat de Website verschillende onderdelen bevat die afzonderlijk kunnen worden waargenomen, zoals (ten minste) de teksten, de afbeeldingen, de lay-out en (de broncode van) de curtain viewer. Deze onderdelen zijn ook los van elkaar toe te passen en kunnen ook op zichzelf of in een andere context dan als onderdeel van de Website auteursrechtelijke betekenis hebben. Conclusie: geen gemeenschappelijk werk.

De Onderzoeksportal moet worden beschouwd als een functionele digitale opslagplaats, zonder dat bij de ordening daarvan originaliteit en creativiteit een rol hebben gespeeld. Conclusie: geen werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

De registratie van de domeinnaam is, ook als gedaagde deze zonder opdracht van BRCP uit eigen beweging heeft gedaan, door gedaagde uitgevoerd in zijn hoedanigheid van teamlid van BRCP. Onder deze omstandigheden moet BRCP worden gezien als de rechthebbende op de domeinnaam.

Met betrekking tot inlogcodes voor de Website en Onderzoeksportal: zonder nadere motivering, die ontbreekt, kan niet worden ingezien waarom gedaagde gehouden zou zijn om BRCP in staat te stellen eenzijdig aanpassingen te maken, zonder dat hij daarbij op enige manier wordt betrokken. Wel kan van gedaagde worden verwacht, wat er verder ook zij van de tussen partijen geldende afspraken, dat hij op verzoek van BRCP medewerking verleent aan aanpassing van de publieke Website en de Onderzoeksportal, zolang daarbij recht wordt gedaan aan de belangen en (auteurs- en persoonlijkheids)rechten van zowel BRCP als gedaagde. Deze verplichting vloeit voort uit de aard van het project, dat tot doel heeft de wetenschap te dienen en de bevindingen van het team, waar gedaagde deel van uitmaakte, zo goed en volledig mogelijk met het brede publiek te delen. Verder is hierbij relevant dat gedaagde, op zijn uitdrukkelijke eigen verzoek, heeft meegewerkt aan het project als wetenschapper en niet als commerciële partij.

Categorieën: Auteursrecht, Domeinnamenrecht

Tags: , , , , , ,