Rechtbank Amsterdam 20 maart 2012, (X v Parool) LJN BW0941 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0941)Hof Amsterdam 20 maart 2012 (Boek9 vs. DeLex), ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0941, LJN BW0561


Hoger beroep van Voorzieningenrechter Amsterdam 1 september 2011, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0941, LJN BR6490.


Niet met voldoende mate van zekerheid kan worden aangenomen dat de hoofdredacteur van boek9 persoonlijk inbreuk heeft gemaakt op bestaande databankrechten of auteursrechten van DeLex en/of dat een gerede kans aanwezig is dat hij in de toekomst een dergelijke inbreuk op bedoelde rechten zal maken, om een jegens hem te treffen voorziening strekkende tot het staken van dergelijke inbreuken in kort geding te rechtvaardigen.


Voorshands moet worden aangenomen dat DeLex door de overdracht aan haar door KMVS bij akte het auteursrecht heeft verkregen met betrekking tot de content van de databank zoals die in de periode van 1 januari 2006 tot mei 2011 is samengesteld.


Het Hof is met de rechtbank van oordeel dat DeLex als rechthebbende op de lay-out en inrichting van de website moet worden beschouwd.


Het Hof deelt ten slotte het (voorlopig) oordeel van de voorzieningenrechter dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat het uitgangspunt dat Boek9.nl onafhankelijk zou blijven méér inhield dan dat DeLex geen invloed zou mogen uitoefenen op de inhoud van de berichtgeving op de website.


Niet in geschil is dat aan de zijde van Stichting Boek 9 een kopie is gemaakt van de databank van DeLex en dat deze op de site van de Stichting Boek 9 is geplaatst. Dit moet worden aangemerkt als het ‘opvragen’ en ‘hergebruiken’ in de zin van de artikelen 1 lid 1 sub c en d en 2 lid 1 van de Databankenwet en is door de rechtbank terecht aangemerkt als inbreuk op het databankrecht van DeLex. De vorderingen tot een verbod om inbreuk te maken op de databankrechten van DeLex en de gegevens die onrechtmatig uit de databank van DeLex zijn opgevraagd te vernietigen zijn in het licht hiervan terecht toegewezen.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige daad, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,