Rechtbank Amsterdam 20 september 2015 (beelden van Volkert van der G.), ECLI:NL:RBAMS:2015:6674

Rechtbank Amsterdam 20 september 2015 (beelden van Volkert van der G.), ECLI:NL:RBAMS:2015:6674

Eisers willen uitzending van Brandpunt Reporter voorkomen met daarin beeld- en geluidsopnamen die eiser 2 heimelijk van eiser 1 heeft gemaakt.

Vanwege de ernst van het door eiser 1 gepleegde misdrijf en de grote maatschappelijke gevolgen daarvan, zal de Nederlandse samenleving naar verwachting blijvend belangstelling hebben voor de handelingen in woord en daad van eiser 1. Aannemelijk is dat eiser 1 in de heimelijk opgenomen gesprekken uitlatingen doet die in verband kunnen worden gebracht met de bijzondere voorwaarden die aan zijn vrijlating zijn gesteld. Aan de hand van de toelichting die ter zitting is gegeven van de zijde van KRO-NCRV en van eiser 2 zijn er geen aanwijzingen dat de programmamakers niet te goeder trouw konden komen tot hun keuze voor gebruikmaking van het beeldmateriaal. Zonder deze beelden zou de boodschap van de programmamakers vermoedelijk minder of onvoldoende zeggingskracht hebben en de aard van de onthullingen in de voorgenomen uitzending rechtvaardigt het gebruik van de beelden. Om deze reden faalt ook het beroep van eiser 1 op zijn portretrecht. Overigens is eiser 1 al regelmatig herkenbaar in de publiciteit geweest en staan opnamen van zijn stem op internet, zodat ook zonder de uitzending – waarin het gezicht van eiser 1 volgens de programmamakers overigens zal worden geblurd – voor het Nederlandse publiek eenvoudig te achterhalen is hoe hij eruit ziet. Dat het resocialisatieproces van eiser 1 mogelijk zal worden bemoeilijkt door de uitzending omdat hij dan weer in een negatief daglicht wordt gesteld bij het Nederlandse publiek, levert tegen de hiervoor geschetste achtergrond bezien onvoldoende grond op om uitzending te verbieden.

De eerbiediging van het privéleven van eiser 2 is voldoende gewaarborgd doordat hij onherkenbaar in beeld wordt gebracht. Dat hij mogelijk in kleine kring zal worden herkend, maakt dat niet anders. Vooralsnog is er geen reden om in twijfel te trekken dat niet alleen het gezicht van eiser 2 , maar ook zijn lichaam geheel zal worden geblurd en dat zijn stem zal worden vervormd. Onder die omstandigheden is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van een portret in de zin van artikel 21 Auteurswet.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht

Tags: , , ,