Rechtbank Amsterdam 24 maart 2011 (Dichtbij), LJN BP9467 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BP9467)Rechtbank Amsterdam 24 maart 2011 (Dichtbij), ECLI:NL:RBAMS:2011:BP9467, LJN BP9467


Eiser Wegener en gedaagde Telegraaf Media min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken. Derhalve is niet aannemelijk dat De Telegraaf “in het kielzog vaart” van Wegener.


Niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam kan als een handelsnaam worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. Het begrip handelsonderneming kan worden gedefinieerd als een min of meer blijvend georganiseerd verband dat naar buiten optreedt en het oogmerk heeft materieel voordeel te behalen. Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Onder de naam Dichtbij bieden partijen een “hyperlokaal interactief nieuwsplatform” aan. Het publiek zal Dichtbij niet opvatten als naam van een onderneming, maar als naam van één van de activiteiten of diensten die partijen aanbieden, waarbij partijen andere namen gebruiken (“TMG” en “BN/De Stem”) om zichzelf te identificeren.


De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij-domeinnamen schuilt. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener in dit kort geding. De feiten zijn onvoldoende eenduidig om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegener de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet per se onrechtmatig is. Bijkomende omstandigheden zouden bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in gedragingen van de medewerker die van Wegener naar De Telegraaf is “overgelopen”, maar hierover is te weinig bekend om het handelen van De Telegraaf onrechtmatig te oordelen. Dat sprake zou zijn van andere bijkomende omstandigheden is onvoldoende gebleken. Het defensief registreren van domeinnamen, zoals De Telegraaf kennelijk heeft gedaan, is op zich niet onrechtmatig. Zolang derhalve niet meer is gebleken dan dat twee concurrerende ondernemingen (min of meer) dezelfde activiteit bedenken en deze activiteit rond dezelfde tijd op (min of meer) dezelfde wijze aan de man brengen, kunnen de vorderingen van Wegener in dit kort geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar die feiten, niet worden toegewezen.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , , , , , , , , ,