Rechtbank Amsterdam 25 oktober 2017 (kinderdagverblijf), ECLI:NL:RBAMS:2017:8063

Rechtbank Amsterdam 25 oktober 2017 (kinderdagverblijf), ECLI:NL:RBAMS:2017:8063

Zeer negatieve valse recensies over kinderdagverblijf op Google Maps. Onrechtmatigheid onweersproken. Ook schade in de vorm van loonkosten komt voor vergoeding in aanmerking. Voor toewijzing van de door eiseres gevorderde immateriële schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:106 BW is noodzakelijk dat kan worden vastgesteld dat sprake is van ander nadeel dan vermogensschade. Hiervoor heeft eiseres echter onvoldoende gesteld. Dat, zoals eiseres stelt, sprake is van reputatieschade die voor vergoeding in aanmerking komt, volgt niet uit haar stellingen. Het in dat kader door eiseres gestelde nadeel dat haar bestuurders veel last hebben ondervonden van de door gedaagde geplaatste valse recensies vertaalt zich reeds in de vermogensschade die toewijsbaar is geoordeeld. De overige door eiseres gestelde feiten hebben betrekking op een risico dat nadeel kan ontstaan door het opzettelijk plaatsen van valse recensies op Google Maps. Uit de door eiseres gestelde feiten volgt echter niet dat dit risico zich daadwerkelijk heeft gemanifesteerd. Gelet op de betwisting door gedaagde had het daarom op de weg van eiseres gelegen dit gestelde nadeel nader toe te lichten, bijvoorbeeld door kwantificering van het aantal kinderen dat van het kinderdagverblijf is afgehaald door de ouders, de daling van inschrijvingen op eiseres ten opzichte van andere relevante lokale cijfers (zoals geboortecijfers en inschrijvingen van kinderen op andere kinderdagverblijven in de regio/buurt), of door een peiling onder de ouders over het imago van het kinderdagverblijf. Nu eiseres dit heeft nagelaten en in het geheel niet inzichtelijk heeft gemaakt in hoeverre de reputatie van eiseres in de regio Amsterdam Noord (daadwerkelijk) is geschaad, wordt het gevorderde afgewezen. Onder deze omstandigheden vormt de onder I toegewezen verklaring voor recht een afdoende genoegdoening voor het immateriële nadeel dat eiseres stelt te hebben geleden.

De procedure tegen Google is (wel) noodzakelijk geweest om de IP adressen te verkrijgen waarmee de valse recensies op Google Maps waren geplaatst zodat vervolgens de identiteit van de gebruiker(s) kon worden achterhaald. Dit zijn gemaakte kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid voor de schadeveroorzakende gebeurtenis (artikel 6:96 lid 2 sub b BW).

Daarnaast zijn deze kosten noodzakelijk geweest om de valse recensies te laten verwijderen (en daarmee ter beperking van de schade als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub a BW). De door eiseres gevorderde vergoeding van haar vermogensschade (van € 11.000) ter zake van de kort gedingprocedure jegens Google staat daarom in zodanig verband met de onrechtmatige daad van gedaagde , dat zij hem als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend als bedoeld in artikel 6:98 BW en voldoet ook overigens aan de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 lid 2 BW, zodat deze schadevergoeding zal worden toegewezen.

Categorieën: Doorgeven NAW-gegevens, Google Maps/Google Earth, Hoogte schadevergoeding, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , , ,