Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017 (Pixfund), ECLI:NL:RBAMS:2017:318

Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017 (Pixfund), ECLI:NL:RBAMS:2017:318

Vaststaat dat Pixfund in de zomer van 2015 zonder toestemming van eiser en zonder vermelding van zijn naam als maker van de foto’s, de foto’s (onder meer) op de website glmrr.com heeft geplaatst en daarmee openbaar heeft gemaakt. Gelet daarop is in beginsel sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser en daarmee tevens van onrechtmatig handelen van Pixfund jegens eiser op grond waarvan Pixfund schadeplichtig is. Het door Pixfund gestelde ontbreken van kwade opzet doet daar niets aan af. Ook het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. De stelling van Pixfund dat de foto’s slechts in klein formaat op de website zijn geplaats, doet evenmin aan de inbreuk af. Tenslotte maakt het feit dat de betreffende actrice de foto’s op haar Instagram-account heeft gepubliceerd niet dat het daardoor Pixfund vrij stond om zonder toestemming van de auteursrechthebbende de foto’s op haar website te plaatsen. Het voorgaande is slechts anders indien het beroep van Pixfund op het citaatrecht zou slagen. Het beroep op het citaatsrecht van Pixfund wordt verworpen reeds omdat het gebruik van de foto’s op de website van Pixfund zodanig is geschied dat deze geen ondergeschikt onderdeel van de publicatie uitmaken waardoor niet is voldaan aan lid 2 van artikel 15a Aw. In dit geval is immers de bij de foto’s gepubliceerde tekst ondergeschikt aan de afbeeldingen. Dat Pixfund wel een bronvermelding (zijnde het Instagramaccount van de actrice ) heeft opgenomen doet aan het voorgaande niet af.

De kantonrechter haakt aan bij de Tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem, en de te betalen licentievergoeding begroten op € 250,00 per foto waarbij rekening is gehouden met de korte duur van publicatie alsmede met het -onbetwist gestelde- beperkte aantal bezoekers van de website van Pixfund.

Een verhoging van de licentievergoeding wegens ontbreken van toestemming voor plaatsing van de foto’s past niet in het systeem van het Nederlandse schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad. Dat systeem gaat uit van een reële schadevergoeding in het individuele geval. Een vorm van schadevergoeding als middel van genoegdoening (ook wel punitive damages genoemd) kent het Nederlandse rechtstelsel niet.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding

Tags: , , , , , , , , , ,