Rechtbank Amsterdam 30 juni 2014 (AquaServa), ECLI:NL:RBAMS:2014:5303Rechtbank Amsterdam 30 juni 2014 (AquaServa), ECLI:NL:RBAMS:2014:5303

AquaServa vordert op grond van art. 843a Rv. om bescheiden in te zien bij een accountantskantoor, nadat bewijsbeslag is gelegd. De uitkomst van het onderzoek naar de beslagen informatie kan van invloed zijn op de beslissing van de bodemrechter.


Geen sprake van een fishing expedition. Het accountantskantoor betwist immers niet dat ook met gebruikmaking van privé e-mailadressen werd gecorrespondeerd over zakelijke aangelegenheden en e-mails die zijn verstuurd van of naar privé e-mailadressen zijn kennelijk nog niet aan AquaServa verstrekt. AquaServa heeft dan ook een rechtmatig belang bij het doorzoeken van de beslagen informatie op de in de dagvaarding genoemde zoektermen. Hoewel AquaServa niet exact kan omschrijven welke stukken zij verwacht te vinden aan de hand van deze zoektermen, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldaan aan het wettelijke vereiste dat het moet gaan om ‘bepaalde bescheiden’. De voorzieningenrechter die het verlof voor bewijsbeslag heeft verleend, heeft eerder ook al geoordeeld dat de stukken waarvoor het verlof zou gelden, voldoende bepaalbaar zijn.


Bij het te verrichten onderzoek aan de beslagen informatie mogen ook de privé e-mailaccounts worden betrokken. Voor zover hiervan het gevolg is dat het accountantskantoor zijn geheimhoudingsverplichting jegens zijn cliënten schendt, geldt dat het belang van het accountantskantoor bij geheimhouding in het onderhavige geval en tegen de achtergrond van de genoemde beperkingen, naar het oordeel van de voorzieningenrechter minder zwaar weegt dan het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt. Gesteld noch gebleken is dat een behoorlijke rechtsbedeling zonder de gevraagde gegevens kan worden gewaarborgd.


Om de inbreuk op de geheimhoudingsverplichting en de privacy van (medewerkers en cliënten van) het accountantskantoor zoveel mogelijk te beperken, zal worden bepaald dat DigiJuris B.V. de zoekresultaten zal moeten voorleggen aan een notaris. Deze notaris zal de zoekresultaten doornemen en de (gedeelten van) stukken selecteren relevant zijn. Voor zover de stukken tevens informatie bevatten die geen betrekking hebben op dat dividendbesluit, zal de notaris die irrelevante informatie onleesbaar maken of andere maatregelen treffen om te voorkomen dat die informatie bij AquaServa terecht komt. Indien de notaris twijfelt of bepaalde informatie relevant is, zal hij zijn vragen voorleggen aan de voorzieningenrechter, die daarover uitsluitsel zal geven. Gelet op het spoedeisend karakter van het onderzoek, zal de voorzieningenrechter partijen daarover niet inlichten en zal de notaris dat evenmin hoeven doen.


Categorieën: Burgerlijk procesrecht, E-mail, nocategory

Tags: , , , , , , , , , ,