Rechtbank Amsterdam 6 maart 2000 (Nationale Postcode Loterij) LJN AA5413. (ECLI:NL:RBAMS:2000:AA5413)
Rechtbank Amsterdam 6 maart 2000 (Nationale Postcode Loterij) LJN AA5413. (ECLI:NL:RBAMS:2000:AA5413)

Bij besluit van 6 maart 1998 (kenmerk: Fin98/88 M) heeft de Minister van Financiën (hierna: de Minister) de door de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (hierna: SENS) voorgestelde wijziging van de algemene spelvoorwaarden van de staatsloterij goedgekeurd en aldus SENS in staat gesteld de zogenoemde verjaardagsloterij te organiseren. 1. Awb: Staatssecretaris o.g.v. art. 46, lid 2 Grondwet bevoegd om aan Minister opgedragen besluiten te nemen. 2. Materieel: Introductie verjaardagsloterij Staatsloterij niet in strijd met bevriezingsbeleid nota "Kansspelen herijkt". 1. Besluit Minister van Financiën tot goedkeuring wijziging algemene spelvoorwaarden van de staatsloterij, onder meer inhoudende dat een zogenoemde verjaardagsloterij mag worden georganiseerd. De bevoegdheid tot verlenen van goedkeuring van een reglementswijziging als hier aan de orde is toegekend aan de Minister van Financiën. Het besluit op het daartegen ingediende bezwaarschrift is genomen door de Staatssecretaris van Financiën. Art. 46, tweede lid Grondwet bepaalt dat een staatssecretaris in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister optreedt. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister. Voorts wordt vastgesteld dat de Minister van Financiën bij beschikking van 31 augustus 1994 de staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, onder meer heeft belast met de aangelegenheden betreffende de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het besluit op bezwaar bevoegdelijk is genomen. 2. Goedkeuring wijziging algemene spelvoorwaarden staatsloterij t.b.v. organisatie verjaardagsloterij. De verjaardagsloterij moet worden aangemerkt als een staatsloterij ex art. 8.2 Wet op de kansspelen (Wok). Mitsdien is voor de in geding zijnde wijziging van de algemene spelvoorwaarden geen nieuwe vergunning of wijziging van de aan de vergunning van de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) verbonden voorwaarden vereist. Beschikking Staatsloterij noch algemene voorwaarden stellen grenzen aan introductie nieuwe spelvariant. Geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel. Tussen SENS en eiseres kan niet worden gesproken van gelijke gevallen. Door het nemen van het bestreden besluit is verweerder, gelet op de nota "Kansspelen herijkt" evenmin in strijd geraakt met het vertrouwensbeginsel. Binnen het kader van het in de nota verwoorde "bevriezingsbeleid" is uitbreiding en wijziging van het kansspelaanbod toegestaan mits, zoals i.c., daarvoor geen nieuwe vergunning is vereist en zowel het totale kansspelaanbod als de concurrentieverhoudingen tussen de legale kansspelaanbieders in evenwicht blijven. I.c. is geen grond om aan te nemen dat de introductie van de verjaardagsloterij zal leiden tot een verstoring van genoemd evenwicht. Dat dit in de toekomst wellicht anders zou kunnen zijn, leidt niet tot een ander oordeel. Niet valt te voorspellen hoe de groei van het marktaandeel van de staatsloterij zich zal ontwikkelen. Die groei is immers ook van diverse externe factoren, waaronder de algemene economische ontwikkelingen, afhankelijk. Ongegrond beroep.


Categorie├źn: Gokken op internet, nocategory