Rechtbank Amsterdam 8 maart 2012 (voorwetenschap op IEX.nl), LJN BV8430 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BV8430)Rechtbank Amsterdam 8 maart 2012 (voorwetenschap op IEX.nl), ECLI:NL:RBAMS:2012:BV8430, LJN BV8430


Blijkens artikel 46a Wte 1995 is voor de aldaar aangeduide personen die beschikken over voorwetenschap verboden om die informatie waarop zijn voorwetenschap betrekking heeft aan een derde mee te delen, anders dan in de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie. De Rechtbank volgt de raadsman niet in zijn verweer dat het plaatsen van het bericht inhoudende informatie uit de kwartaalcijfers op de website www.IEX.nl niet als meedelen aan derden kan worden aangemerkt. Met het begrip derden wordt, blijkens de wetsgeschiedenis, gedoeld op een ieder die niet als primaire insider kan worden aangemerkt. Daarvan is met het plaatsen van het bericht op de website van IEX geen sprake. Daarmee kan het ten laste gelegde bewezen worden verklaard. Dat na voltooiing van dit feit de informatie mogelijk niet langer als niet-openbaar gemaakte informatie kan worden aangemerkt, staat niet aan deze bewezenverklaring in de weg. Tot slot merkt de Rechtbank op dat de gedraging van verdachte, een privépersoon, zich juridisch niet laat vergelijken met de openbaarmaking van koersgevoelige informatie door een uitgevende instelling. Uit het samenstel van wettelijke bepalingen uit de Wte 1995 – in het bijzonder het verbod om voorwetenschap aan een derde mee te delen, anders dan (…) en de aan de uitgevende instelling opgedragen openbaarmakingsverplichting van koersgevoelige informatie, welke verplichting niet geldt voor andere deelnemers aan de effectenmarkt – dient naar het oordeel van de Rechtbank te worden afgeleid dat het een ander dan de uitgevende instelling niet is toegestaan om koersgevoelige informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de uitgevende instelling openbaar te maken.


Categorieën: Effectenhandel, nocategory

Tags: , , , , , ,