Rechtbank Arnhem 19 mei 2011 (kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen), LJN BQ7669 (ECLI:NL:RBARN:2011:BQ7669)Rechtbank Arnhem 19 mei 2011 (kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen), ECLI:NL:RBARN:2011:BQ7669, LJN BQ7669

De rechtbankis van oordeel dat nu de informatie op de kandidatenlijsten (in ieder gevaldeels) niet toegankelijk is voor eiseres niet gezegd kan worden dat dezeinformatie openbaar is in de zin van de Wob. Openbaarheid van informatie in dezin van de Wob houdt volgens de rechtbank in dat door eenieder betrekkelijkeenvoudig kennis genomen kan worden van de informatie, bijvoorbeeld omdat dezeop internet is geplaatst, kan worden ingezien, of op verzoek direct wordttoegezonden (zie ABRvS 20 oktober 2010,
ECLI:NL:RBARN:2011:BQ7669, LJN BO1165). Het in het kader van deWob wel gehanteerde adagium ‘Eens openbaar, altijd openbaar’ betekent niet dateenmaal openbaar gemaakte informatie vanaf dat moment niet meer op grond van deWob verstrekt dient te worden als deze feitelijk niet of niet meer toegankelijkis. Het betekent dat verstrekking van eenmaal op grond van de Wob openbaargemaakte informatie daarna niet meer geweigerd kan worden met een beroep op deuitzonderingsgronden van artikel 10 van de Wob (zie: ABRvS, 20 april 2000,
ECLI:NL:RBARN:2011:BQ7669, LJN:AA5845).


Categorieën: Bekendmaking op internet, Bestuursrecht, nocategory, Openbaar

Tags: , , , , ,