Rechtbank Arnhem 25 maart 2009 (De Roode Roos bodem), LJN BI0225, met nootdoor Sophie van Loon. (ECLI:NL:RBARN:2009:BI0225)Rechtbank Arnhem 25 maart 2009 (De Roode Roos bodem),
ECLI:NL:RBARN:2009:BI0225, LJN
BI0225

Gedaagde heeft content overgenomen van webwinkel in orthomoleculaire voedings-supplementen van eiser. Daar er sprake is van een verzameling van gegevens van orthomoleculaire voedingssuplementen, die systematisch of methodisch geordend zijn, en die afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn, valt de website van De Roode Roos onder de definitie van een databank in de zin van de Databankenrichtlijn en het daarop gebaseerde artikel 10 lid 3 Aw. Aan de wijze van rangschikken van de gegevensverzameling van De Roode Roos kan enige auteursrechtelijke bescherming worden toegekend.

Omdat de rechtbank hiervoor heeft geoordeeld dat de – wijze van rangschikken van de – gegevensverzameling van De Roode Roos niet erg oorspronkelijk is, leiden de aanwezige verschillen met de website van gedaagde er naar het oordeel van de rechtbank toe dat gedaagde geen inbreuk maakt op het auteursrecht van De Roode Roos op haar gegevensverzameling in de zin van artikel 10 lid 3 Aw.

De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige productfoto’s een onvoldoende eigen oorspronkelijk karakter hebben om daaraan auteursrechtelijke bescherming toe te kennen.

Ook de productbeschrijvingen zijn te weinig oorspronkelijk om voor "volle" auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Dat de webwinkel tevens een databank is, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat de onderhavige investering ten behoeve van deze webwinkel moet worden beschouwd als een substantiële investering die de Databankenrichtlijn en de Databankenwet beogen te beschermen.

Er is wel sprake van ontlening door eenvoudige herhaling door gedaagde. De Roode Roos kan voor bescherming van haar verzameling productomschrijvingen naar het oordeel van de rechtbank met succes een beroep doen op de in art. 10 lid 1 onder 1 Aw opgenomen geschriftenbescherming. Bovendien handelt gedaagde naar het oordeel van de rechtbank in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, en dus onrechtmatig, door als directe concurrent, gedurende een paar maanden productfoto’s van de website van De Roode Roos af te halen, samen met productomschrijvingen van De Roode Roos die al worden beschermd door de Auteurswet, terwijl daar voor gedaagde geen noodzaak voor was.


Categorieën: Auteursrecht, Databankenrecht, nocategory, Onrechtmatige daad

Tags: ,