Rechtbank Arnhem 6 juli 2011 (email alert), LJN BR0662 (ECLI:NL:RBARN:2011:BR0662)Rechtbank Arnhem 6 juli 2011 (email alert), ECLI:NL:RBARN:2011:BR0662, LJN BR0662


Geschil tussen eiser student en gedaagde Dienst Uitvoering Onderwijs over bezwaartermijn.


Eiser heeft op de website “Mijn IB-Groep” de keuze heeft gemaakt om zijn Berichten Studiefinanciering elektronisch te ontvangen. Blijkens de door verweerder gehanteerde Algemene Voorwaarden brengt dit met zich dat deze Berichten in beginsel niet langer per reguliere post aan eiser worden verzonden, maar dat hij deze Berichten kan raadplegen op de website “Mijn IB-groep”. Blijkens artikel 4, vierde lid, van de Algemene Voorwaarden wordt de gebruiker, zodra een nieuw Bericht beschikbaar is op de website, door middel van een e-mailbericht aan het door de gebruiker opgegeven e-mailadres hierop geattendeerd. Als het e-mailbericht na enkele pogingen onbestelbaar retour komt, wordt de gebruiker als onvoldoende bereikbaar langs deze weg beschouwd en wordt het Bericht binnen drie weken na de elektronische verzending alsnog per reguliere post verzonden.


De rechtbank is van oordeel dat een studerende er op grond van het gestelde in de Algemene Voorwaarden in beginsel er op mag vertrouwen dat hij door middel van een e-mailbericht op de hoogte wordt gesteld van de plaatsing van een nieuw Bericht op de website. Nu door eiser is aangevoerd dat hij nooit een e-mailbericht van verweerder heeft ontvangen zal de rechtbank derhalve nagaan of de verzending van het e-mailbericht voldoende aannemelijk is.


De rechtbank stelt vast dat het plaatsen van een Bericht op de website automatisch leidt tot het aanmaken en verzenden van een e-mailbericht, waarbij zowel de verzending als de controle op de verzending en ontvangst van dit e-mailbericht volledig geautomatiseerd wordt uitgevoerd. De geschetste werkwijze en de registratie van de controle in het computersysteem zijn naar het oordeel van de rechtbank zodanig dat de kans op een fout verwaarloosbaar klein is, zodat ervan mag worden uitgegaan dat het plaatsen van een Bericht op de website “Mijn IB-Groep” leidt tot daadwerkelijke verzending van een e-mailbericht aan de studerende. De door verweerder overgelegde uitdraaien van het outputbestand en het ontbreken van het e-mailadres op de hardbounce-lijst vormen daarbij naar het oordeel van de rechtbank voldoende bewijs voor de verzending naar, en ontvangst van het e-mailbericht op, het e-mailadres van de studerende.

Categorieën: Bestuursrecht, E-mail, nocategory, Risicoverdeling bij technisch falen

Tags: , , , , , , , ,