Rechtbank Breda 22 november 2012 (computervredebreuk wijkcoördinator), LJN BY4070 (ECLI:NL:RBBRE:2012:BY4070)Rechtbank Breda 22 november 2012 (computervredebreuk wijkcoördinator), ECLI:NL:RBBRE:2012:BY4070, LJN BY4070

Beroep tegen strafontslag wegens onder andere het nog gebruiken van een administrator-wachtwoord door eiser dan wel diens zoon, na uitdiensttreding. Vertrouwelijke informatie ingezien en bestanden gewist.


Privégebruik van het zakelijke emailadres past binnen de restricties zoals die zijn opgenomen in het e-mailprotocol van verweerder. In het protocol staat dat werknemers beperkt gebruik mogen maken van e-mail voor niet zakelijk gebruik. De rechtbank is van oordeel dat onder niet-zakelijk gebruik verstaan moet worden elk gebruik dat niet samenhangt met de uitoefening van de functie bij verweerder, zoals in casu correspondentie met de Provincie Noord-Brabant over de bodemsanering bij eisers autobedrijf.


De computervredebreuk acht de rechtbank dusdanig ernstig dat deze een strafontslag tot gevolg zou kunnen hebben. Eiser heeft aangegeven dat hij zich min of meer gedwongen voelde om te handelen zoals hij heeft gedaan, omdat hij zich in een hoek gedrukt voelde en hij zijn werk wilde afmaken. Hoewel de rechtbank begrip kan opbrengen voor het gevoel van eiser, neemt dit niet weg dat hij anders had kunnen en moeten handelen. Voor zover eiser van mening was dat hij nog moest doorwerken ondanks de inname van zijn laptop, had het op zijn weg gelegen om daarover in contact te treden met zijn leidinggevende. Eiser had in ieder geval niet op eigen initiatief het netwerk van de gemeente mogen benaderen, zeker niet nu hij wist dat zijn integriteit onderwerp van onderzoek was.


Categorieën: Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Computercriminaliteit, nocategory

Tags: ,