Rechtbank Breda 5 februari 2013 (Twitter-terrorisme), LJN BZ0603 (ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ0603)Rechtbank Breda 5 februari 2013 (Twitter-terrorisme), ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ0603, LJN BZ0603

De rechtbank constateert dat verdachte heeft verklaard dat hij de gewraakte teksten op Twitter heeft geplaatst om meer volgers te krijgen. Nu aan deze verklaring niet het bewijs van een terroristisch oogmerk kan worden ontleend, heeft de rechtbank bekeken of het bewijs kan worden afgeleid uit objectieve feiten en omstandigheden, waaronder de aard van de bedreiging en de omvang van de beoogde gevolgen daarvan.


De bedreigingen zijn voldoende concreet en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Voorts acht de rechtbank van belang dat het om een groot aantal zogenaamde tweets gaat.


De rechtbank is dan ook van oordeel dat op grond van de gebezigde bewijsmiddelen kan worden bewezen verklaard dat de bedreigingen die door middel van teksten en foto’s op Twitter zijn geplaatst, van dien aard en omvang waren dat bij de bedreigde personen de ernstige vrees kon ontstaan dat de bedreigingen zouden worden verwezenlijkt.


Voorts heeft verdachte zich, zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit deel van de bevolking bedreigd kon geraken. Niet alleen het groot aantal tweets dat verdachte heeft geplaatst, maar ook de openbaarheid van het door hem gekozen medium acht de rechtbank daarbij doorslaggevend.


Hiermee is voldaan aan het bestanddeel terroristisch oogmerk.


Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot bedreiging met een terroristisch misdrijf van een grote groep van de bevolking. Hij heeft deze bedreiging op Twitter geplaatst, zodat dit openbaar was voor de mensen die het betrof. Verdachte heeft verklaard dat hij de extreme teksten had geplaatst om meer volgers te krijgen. Dit neemt niet weg dat hij door zijn handelen heeft bewerkstelligd dat mensen geschokt zijn. Tevens heeft hij het risico genomen dat hij een groot deel van de bevolking een ernstige vrees zou hebben aangejaagd. Verdachte heeft zich hiervan onvoldoende rekenschap gegeven.


Het gebruik van internet om volgelingen/medestanders te vinden, vereist andere sociale vaardigheden dan in de interactie met mensen in vis-a-vis gesprekken. In de interactie met mensen in gesprekken, krijgt men bij voortduring feedback op wat men zegt, door middel van gezichtsuitdrukkingen en inhoudelijke reacties. Deze feedback ontbreekt achter het toetsenbord, waardoor verdachte, gegeven zijn beperkte intellectuele capaciteiten en zijn zwakke empatische vermogens, onderdeel van zijn PDD NOS, los is gegaan in het ongecontroleerd uiten van zijn woede. Daarbij is hij zich in een mengeling van woede en suïcidaliteit (onderdeel van de depressiviteit) te buiten gegaan aan extreem nietsontziend Twittergedrag, zonder dat hij de gevolgen daarvan voldoende overzag.


Categorieën: Bedreiging, nocategory, Terrorisme, Twitter

Tags: , , ,