Rechtbank Den Haag 10 oktober 2013 (MTTM-Belfabriek), ECLI:NL:RBDHA:2013:15443Rechtbank Den Haag 10 oktober 2013 (MTTM-Belfabriek), ECLI:NL:RBDHA:2013:15443

Gedaagde Belfabriek probeert klanten van eiser MTTM middels de betwiste uitingen op websites naar zich toe te trekken.


De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook als de juistheid van de mededelingen zou worden aangenomen, deze als misleidend moeten worden aangemerkt, gezien de gebruikte bewoordingen, de wijze waarop en de context waarin Belfabriek de mededelingen heeft gedaan. Er wordt niet slechts gewezen op – publiekelijke bekende – financiële problemen bij MTTM c.s., maar er worden onder meer bewoordingen gebruikt als ‘dit bedrijf zou op wankelen staan’ en ‘zou MTTM het dit keer niet gaan redden’, en er wordt verwezen naar een faillissement van een andere vennootschap. Vervolgens wordt vermeld dat er een spoedprocedure is om over te stappen naar Belfabriek, waarmee de bereikbaarheid van het servicenummer en toekomstige uitbetalingen veilig worden gesteld, welke procedure via de website in gang kan worden gezet door de tekst ‘haal me weg bij MTTM’ of ‘ik wil overstappen’ aan te klikken. Hiermee is evident niet beoogd om servicenummergebruikers op objectieve wijze te informeren over feitelijkheden, maar om paniek te zaaien onder de klanten van MTTM c.s. en daarmee te trachten hen over te laten stappen naar Belfabriek.


De voorzieningenrechter volgt niet de stelling van Belfabriek dat hier geen onderscheid in gemaakt hoeft te worden omdat die vennootschappen onderdeel uitmaken van de MTTM Group en alle werkmaatschappijen van die groep door dezelfde persoon worden aangestuurd en in hetzelfde gebouw zijn gevestigd. Het gaat immers om op zichzelf staande rechtspersonen. Ook de verwijzing door Belfabriek bij haar uitlatingen over MTTM naar de website Sribd acht de voorzieningenrechter misleidend. Hierbij is van belang dat het een website betreft waarop anoniem documenten worden geplaatst, welke documenten op geen enkele wijze, althans niet met enige mate van zekerheid, kunnen worden herleid tot MTTM.


Al het vorenstaande, in samenhang bezien, maakt reeds dat de uitingen van Belfabriek als misleidend en onrechtmatig moeten worden aangemerkt.


Categorieën: Anonimiteit, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , ,