Rechtbank Den Haag 11 februari 2020 (Orange Slice). ECLI:NL:RBDHA:2020:1088

Rechtbank Den Haag 11 februari 2020 (Orange Slice). ECLI:NL:RBDHA:2020:1088

Voor zover van belang voor internetrecht:

Voor zover de vorderingen van Jami zijn gebaseerd op auteursrechtinbreuk grondt de voorzieningenrechter de bevoegdheid internationaal en relatief op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo.

Daartoe overweegt de voorzieningenrechter dat de Nederlandse rechter op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo bevoegd is indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. Ingeval van intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten waarbij wordt gesteld dat de inbreuk heeft plaatsgevonden via – kort gezegd – het aanbieden of openbaarmaken van een auteursrechtelijk werk op internet, is de locus actus de plaats waar de aanbieder/openbaarmaker is gevestigd, aangezien aldaar de beslissing tot het inbreukmakend handelen wordt genomen. De locus damni kan elke plaats in een lidstaat zijn waar door de vermeend rechthebbende gesteld wordt dat zijn auteursrecht door het aanbieden met gebruikmaking van de website wordt geschonden, mits zijn rechten in die lidstaat worden beschermd. De bevoegdheid van de rechter van de locus damni is daarbij beperkt tot het grondgebied van zijn eigen lidstaat.

Zoals partijen terecht hebben onderkend, is Nederland in dit geval de locus damni, omdat de website(s) van Dominidesign in Nederland toegankelijk is/zijn.

De voorzieningenrechter verwerpt de stelling van Jami dat de voorzieningenrechter grensoverschrijdend bevoegd is. Volgens Jami is daarvan sprake omdat Dominidesign een handeling in Nederland verricht, te weten levering van de door haar verkochte Dominidesign stoelen. Daarmee is Nederland volgens Jami “de plaats van de handeling” van de gestelde inbreuk, zodat Nederland ook de locus actus zou zijn. Onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds het aanbieden/openbaarmaken op internet als schadeveroorzakende gebeurtenis en anderzijds het leveren van een exemplaar van een (vermeend) inbreukmakende stoel als schadeveroorzakende gebeurtenis. De hierboven weergegeven leer is van toepassing op auteursrechtinbreuk door aanbieden/publiceren via internet. Daarbij is sprake van een locus actus in één land en een locus damni in een ander land. Bij de levering van een exemplaar van een (vermeend) inbreukmakende stoel is er geen sprake van een ‘gesplitste locus’ en is er alleen in Nederland sprake van een schadebrengend feit. Dientengevolge is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in dat geval beperkt tot Nederland.

Categorieën: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Internationaal privaatrecht

Tags: , , , , , , ,