Rechtbank Den Haag 24 januari 2018 (FAPL – Ecatel),ECLI:NL:RBDHA:2018:615

Rechtbank Den Haag 24 januari 2018 (FAPL – Ecatel),ECLI:NL:RBDHA:2018:615

De servers van Ecatel zijn in een aantal gevallen gebruikt als origin node van illegale streams. In die gevallen kan Ecatel dus aangemerkt worden als tussenpersoon in de zin van artikel 26d Aw.

Maar Ecatel is eveneens als tussenpersoon te kwalificeren indien haar dedicated servers (enkel) als edge node, volgens Ecatel c.s. als ‘doorgeefluik’ fungeren, waartoe Ecatel alleen hardware en internettoegang ter beschikking stelt. Daarbij is van belang dat uit punt 59 van de considerans van de Arl volgt dat de in artikel 8 lid 3 van de Arl gebruikte term “tussenpersoon”, waarop artikel 26d Aw is gebaseerd, ziet op eenieder die een door een derde, in dit geval de uploader, gemaakte inbreuk met betrekking tot een beschermd werk of ander materiaal via een netwerk steunt. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft in het arrest Telekabel/Wien (ECLI:EU:C:2014:192) bepaald dat artikel 8 lid 3 van de Arl niet vereist dat tussen degene die inbreuk maakt op een auteursrecht en de tussenpersoon een contractuele verhouding bestaat.

Dat de uploader geen contractant is van Ecatel staat derhalve niet aan toepasselijkheid van genoemd artikel en aldus de oplegging van een verbod in de weg.

Bovendien mag ten aanzien van de (beheerders van de) streaming website en de streaming servers (origin node en edge nodes), na het HvJ EU arrest van 14 juni 2017 worden aangenomen dat ook zij een mededeling aan het publiek doen en aldus auteursrechtinbreuk plegen.

Bevel aan Ecatel om te staken en gestaakt te houden iedere dienst welke door derden wordt gebruikt om inbreuk te maken op de aan FAPL toekomende auteursrechten, door prompt doch uiterlijk binnen 30 minuten na ontvangst van een daartoe strekkende elektronische melding van een door FAPL (of een aangewezen derde) positief geïdentificeerde illegale stream de betrokken dienst voor de duur van de betrokken wedstrijd te staken en gestaakt te houden.

Categorieën: Auteursrecht, Streamen

Tags: , , , , , , ,