Rechtbank Den Haag 29 augustus 2014 (afgesloten weblog), ECLI:NL:RBDHA:2014:10942Rechtbank Den Haag 29 augustus 2014 (afgesloten weblog), ECLI:NL:RBDHA:2014:10942


De rechtbank is met verweerder van oordeel dat uit de door eiseres overgelegde schermafdrukken is af te leiden dat het weblog van eiseres is afgesloten, maar dat daaruit niet afgeleid kan worden dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van de activiteiten van eiseres. Daarbij is van belang dat de tekst op het afgesloten weblog, “Uw weblog is geblokkeerd door het niet nakomen van de regels van de site of op bevel van Rechtelijke instanties” er niet zonder meer op duidt dat het weblog is afgesloten vanwege de inhoud daarvan. Reeds daarom is er onvoldoende reden om aan te nemen dat juist eiseres bij terugkeer in de negatieve belangstelling van de Iraanse autoriteiten zal komen te staan. Daarnaast heeft er terecht op gewezen dat uit algemeen bekende informatie blijkt dat het verantwoordelijk orgaan voor het blokkeren van websites in Iran de “CI” is, maar dat dit niet overeenkomt met de informatie die op het afgesloten weblog staat.


Daar komt bij dat, als er van zou worden uitgegaan dat de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van het weblog, niet aannemelijk is dat het weblog is te herleiden tot eiseres. De omstandigheid dat er een goed gelijkende foto van eiseres op het weblog staat, acht de rechtbank onvoldoende om tot een concrete vrees daarvoor te leiden. Daarbij acht de rechtbank van belang de omstandigheid dat eiseres in Iran onder een andere naam bekend is dan op het weblog is vermeld en waaronder zij in Nederland bekend staat. Hetzelfde geldt voor de activiteiten die eiseres in Nederland ter uiting van haar geloof ontplooit; ook op de websites waarop eiseres in dat verband is terug te vinden, naar eiseres stelt, is niet haar in Iran bekende naam gepubliceerd, maar haar naam zoals die in Nederland bekend is. De veronderstelling van eiseres verder, dat zij bij terugkeer naar Iran zal worden ondervraagd en dat zij daarom een concrete vrees moet koesteren, is gebaseerd op de veronderstelling dat de Iraanse autoriteiten ter plaatse wetenschap zullen hebben van het weblog van eiseres en/of van haar overige evangeliserende activiteiten in Nederland.


Categorieën: nocategory, Vreemdelingenrecht, Weblog

Tags: , ,