Rechtbank Den Haag 3 oktober 2017 (beroep langs elektronische weg), ECLI:NL:RBDHA:2017:12722

Rechtbank Den Haag 3 oktober 2017 (beroep langs elektronische weg), ECLI:NL:RBDHA:2017:12722

Op grond van artikel 8:36a van de Awb moet het beroep tegen de oplegging van de maatregel van

bewaring langs elektronische weg worden ingesteld. Deze verplichting geldt op grond van artikel 8:36b niet voor natuurlijke personen, tenzij zij worden vertegenwoordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent.

Het onderhavige beroepschrift is niet langs elektronische weg ingesteld. Bij bericht van 21 september 2017 is de gemachtigde van eiser in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen. Van deze gelegenheid heeft de gemachtigde geen gebruik gemaakt.

De rechtbank stelt vast dat het beroepschrift is ondertekend door eiser en dat de gemachtigde niet in het beroepschrift als zodanig wordt vermeld. De rechtbank is niettemin van oordeel dat beroepschrift door de gemachtigde en in die hoedanigheid is ingediend op grond van het navolgende.

De gemachtigde heeft aangegeven eiser direct voor het indienen van het beroepschrift te hebben bijgestaan en ook weer na het indienen daarvan. De gemachtigde treedt ook ter zitting voor eiser op.

Verder heeft de gemachtigde aangegeven dat eiser gebruik heeft gemaakt van een door de gemachtigde geconcipieerd en verstrekt beroepschrift. Voorts is het beroepschrift voor eiser ingediend middels het faxapparaat van de gemachtigde. Naar het oordeel van de rechtbank volgt hieruit dat sprake is van een door de gemachtigde ingediend beroepschrift en dient de wijze van indiening er enkel toe de verplichting tot het procederen langs elektronische weg te ontwijken.

De rechtbank wordt in haar oordeel gesterkt door het feit dat de gemachtigde ook in andere zaken op deze wijze beroep heeft ingesteld. De stelling van eiser ter zitting dat hij niet via elektronische weg wil procederen omdat hij die niet veilig acht en omdat hij in detentie geen toegang tot het internet heeft, brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel. Digitalisering van de ingediende stukken en verzending daarvan langs elektronische weg vindt immers ook plaats indien het beroepschrift per fax wordt ingediend. Bovendien heeft de wetgever de verplichting tot het elektronisch procederen bij wet in formele zin vastgesteld en is het niet aan de rechter om die te toetsen.

Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat sprake is van schending van artikel 8:36

a van de Awb. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen aanleiding te bepalen dat de procedure op papier wordt voortgezet en acht de rechtbank het verzuim niet verschoonbaar.

Het beroep wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Categorie├źn: Bestuursrecht

Tags: , , ,