Rechtbank Den Haag 30 mei 2018 (kwetsbaarheden Android), ECLI:NL:RBDHA:2018:6310

Rechtbank Den Haag 30 mei 2018 (kwetsbaarheden Android), ECLI:NL:RBDHA:2018:6310

Kwetsbaarheden in Android die door Google als critical zijn aangemerkt kunnen in theorie risicovol voor consumenten zijn, maar  niet als vaststaand kan worden aangenomen dat een door Google als critical aangemerkte kwetsbaarheid zonder meer leidt tot een daadwerkelijk gevaar voor deze consumenten.

Aan de orde is dan de vraag of Samsung, gelet op de veiligheidsrisico’s die verbonden kunnen zijn aan door Google als critical aangemerkte kwetsbaarheden in Android, feitelijk onvoldoende doet om deze risico’s bij haar smartphones tegen te gaan.

Het update- en upgradeproces is een complex proces is waarbij veel partijen betrokken zijn. Het ligt voorts in de rede dat de werkelijke doorlooptijd van een update of upgrade niet steeds gelijk is, maar afhangt van (onder meer) het aantal patches dat hierin moet worden verwerkt, de technische complexiteit van de update/upgrade en de versie van ieder model smartphone.

Dat een doorlooptijd van maximaal één maand voor updates en maximaal drie maanden voor upgrades redelijk en realistisch is, is door de Consumentenbond in het licht van het voorgaande onvoldoende (concreet) uitgelegd en onderbouwd.

Bij deze stand van zaken kan dus niet worden gezegd dat Samsung feitelijk te weinig doet om de veiligheidsrisico’s van door Google als critical aangemerkte kwetsbaarheden in Android te bestrijden door niet in alle gevallen gedurende de door de Consumentenbond genoemde periode en binnen de door de Consumentenbond genoemde termijn upgrades en updates door te voeren. Ook is niet komen vast te staan dat Samsung consumenten blootstelt aan een reëel risico van mogelijk misbruik door kwaadwillenden.

De rechtbank deelt ook niet de opvatting van de Consumentenbond dat de consument – samengevat – te veel moeite moet doen om informatie over softwareondersteuning te achterhalen, omdat daartoe teveel moet worden ‘doorgeklikt’ en ‘doorgescrold’. De rechtbank neemt daarbij mede in aanmerking dat de “maatman-consument” waarop de onder meer door de Consumentenbond ingeroepen artikel 6:193a e.v. BW zien, een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument is, van wie verwacht mag worden dat hij bereid is zich in de aangeboden informatie te verdiepen, waarbij denkbaar is dat informatie langs verschillende wegen wordt aangeboden. De gemiddelde consument wordt in beginsel geacht in staat te zijn om verstrekte informatie op waarde te schatten, om zo nodig nadere informatie te zoeken en om vervolgens informatie uit verschillende bronnen met elkaar in verband te brengen; enige onderzoeksplicht is inherent aan de maatstaf van de gemiddelde consument. In dit verband is van belang dat Samsung met de banner op het beginscherm nadrukkelijk de aandacht vestigt op de (periode van de) door haar geboden softwareondersteuning. Daarmee is voor een ieder duidelijk hoe lang Samsung deze ondersteuning biedt. De gemiddelde consument die meer informatie daarover wenst, kan deze informatie op eenvoudige wijze verkrijgen door via de in de website aangebrachte links door te klikken naar de relevante informatie en de productspecificaties en deze informatie vervolgens te lezen. Het onderzoek dat hij daartoe moet doen – door door te klikken en de op de website aangeboden informatie te lezen – valt binnen de marges van wat in redelijkheid van de gemiddelde consument kan worden verwacht.

Categorieën: Consumentenrecht, Maatman, Smartphone

Tags: , , , , , , , , , , ,