Rechtbank Den Haag 31 januari 2018 (toestemming tot wederbericht), ECLI:NL:RBDHA:2018:1079

Rechtbank Den Haag 31 januari 2018 (toestemming tot wederbericht), ECLI:NL:RBDHA:2018:1079

Arvy, auteursrechthebbende op cartoon, had aan Doorbraak “tot wederbericht” toestemming  In het licht van deze maatstaf acht de rechtbank in de eerste plaats van belang dat partijen, zoals hiervoor reeds werd vastgesteld, over de toestemming en de voorwaarde(n) waaronder deze werd verleend uitsluitend per e-mail hebben gecommuniceerd. Deze communicatie bestaat uit niet meer dan drie korte e-mails en vangt aan met twee verzoeken zijdens Doorbraak om toestemming de cartoons van Arvy – met bronvermelding – in de krant “te plaatsen” en op de website “te zetten”. Waar deze bewoordingen duiden op eenmalige, actieve handelingen had het voor eiser duidelijk moeten zijn dat de betrokken medewerkers van Doorbraak er onmiskenbaar vanuit gingen dat met het verkrijgen van toestemming voor die handelingen de kous af was, in die zin dat eenmaal met toestemming overgenomen en geplaatste cartoons ook geplaatst konden blijven. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat Doorbraak geen professioneel medium is en dat haar medewerkers slechts een beperkte kennis van het auteursrecht hebben.

Tegen deze achtergrond is de rechtbank van oordeel dat Doorbraak er bij gebreke van enige nadere toelichting van de zijde van eiser niet bedacht op hoefde te zijn dat de aan diens toestemming verbonden voorwaarde “tot wederbericht” niet alleen inhield dat er vanaf dat moment geen nieuwe cartoons meer mochten worden overgenomen, maar dat ook reeds eerder overgenomen cartoons weer dienden te worden verwijderd. De rechtbank laat daarbij meewegen dat een dergelijke verwijderingsplicht bij het gebruik van cartoons in nieuwsmedia hoogst ongebruikelijk is. Voorts weegt zwaar mee dat eiser, zoals ook uit de overgelegde producties blijkt, al vóór 3 december 2012 een regelmatige en actieve bezoeker van de Doorbraak-website was, zodat ervan uitgegaan mag worden dat hij ermee bekend was dat artikelen en de Doorbraak-kranten volledig beschikbaar bleven via het online archief op die website.

Categorieën: Archief, Auteursrecht

Tags: , , , , , ,