Rechtbank Den Haag 5 oktober 2015 (Brein vs. Google Play), ECLI:NL:RBDHA:2015:11408

Rechtbank Den Haag 5 oktober 2015 (Brein vs. Google Play), ECLI:NL:RBDHA:2015:11408

Eiser Stichting BREIN vordert van gedaagde Google afgifte persoonsgegevens van aanbieder e-books via Google Play.

BREIN heeft een reëel belang bij verkrijging van de identificerende gegevens, namelijk de effectieve handhaving van de auteursrechten van haar leden. De daartegenover staande belangen van de houder van Flȃmanca Hollanda leggen naar voorlopig oordeel thans weinig gewicht in de schaal. Het lijkt de houder van Flȃmanca Hollanda immers om niets anders te gaan dan het verspreiden van inbreuk makende e-books. Ook valt onvoldoende in te zien waarom het privacybelang van deze, niet in de privésfeer maar kennelijk – gelet op de hoeveelheid aangeboden werken en dat hij/zij een vergoeding daarvoor bedingt – in het economisch verkeer actieve persoon, anderszins zou moeten prevaleren.  Google heeft ook niet op een zwaarwegend belang aan haar zijde gewezen om tot een andere afweging te komen, waarbij meespeelt dat mag worden aangenomen dat zij een vergoeding ontvangt voor de via Google Play aangeboden boeken. De inbreuk op de vrijheid van ondernemerschap van Google is minimaal te achten: zij hoeft enkel de gegevens ter beschikking te stellen die zij, zo heeft zij erkend, thans nog heeft.

De houder van het account zal bovendien nog een mogelijkheid krijgen thans niet onderkende belangen aan de orde stellen. BREIN heeft haar vordering zodanig ingericht dat de betrokkene eerst ingelicht zal worden van de mogelijke verwerking van de persoonsgegevens en de mogelijkheid van een verzet krijgt, een en ander kennelijk om te voldoen aan artikel 40 Wbp:

  1. Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 8, onder e en f, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  2. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt hij terstond de verwerking.
  3. De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een vergoeding van kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. De vergoeding wordt teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden.
  4. Dit artikel is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.

Zodoende komt hetgeen BREIN vordert niet in strijd met de Nederlandse toepasselijke privacywetgeving.

Omdat onzeker is of de houder verzet aantekent, zal de voorzieningenrechter een tussenvonnis wijzen waarbij Google bevolen wordt de gevorderde gegevens aan BREIN te geven, evenwel onder de voorwaarde dat de houder van het account Flȃmanca Hollanda geen verzet aantekent tegen de hem/haar aangekondigde verwerking van de persoonsgegevens. Mocht er verzet komen, dan zal dit aan de voorzieningenrechter worden voorgelegd zoals door BREIN beoogd, waarbij Google de reactie van de houder op het verwijt van BREIN en eventuele door hem/haar nog specifiek gestelde belangen geanonimiseerd zal inzenden.

Categorieën: Doorgeven NAW-gegevens, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , , ,