Rechtbank Gelderland 10 oktober 2013 (disrespectvolle mails), ECLI:NL:RBGEL:2013:3801Rechtbank Gelderland 10 oktober 2013 (disrespectvolle mails), ECLI:NL:RBGEL:2013:3801

Werkgever heeft gezien dat er een groot aantal e-mailberichten tussen werknemer en mevr. X was, toen haar leidinggevende in verband met haar ziekte naging of daarin e-mailberichten zaten die beantwoord dienden te worden. Voor wat betreft het onderzoek naar de inhoud van de e-mailberichten van werknemer (die zijn aangetroffen in de e-mailbox van mevrouw X) geldt dat in paragraaf 7 van het bij werkgever geldende internet en e-mailreglement is opgenomen dat elektronische mail wordt bewaard en dat een bevoegde beheerder het wachtwoord kan resetten en de elektronische mail kan lezen alsook dat de werkgever zich het recht voorbehoud om (onder andere) e-mailberichten na te kijken in de mate dat dit nodig is om te garanderen dat elektronische communicatiemiddelen gebruikt worden in overeenstemming met – onder andere – de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter is van oordeel dat werkgever gelet op het grote aantal e-mailberichten en het ontbreken van een onderwerp (in de onderwerpregel) bij de e-mailberichten redelijkerwijs kon overgaan tot het inzien van de inhoud ervan.


Hierover is een gesprek geweest maar de kantonrechter acht aannemelijk dat het daarin niet tot een daadwerkelijke communicatie over de e-mailberichten is gekomen. Het staat namelijk als onbetwist vast dat werknemer niet wist waarover dat gesprek zou gaan. Nu het om e-mailberichten van twee tot vier jaar geleden ging is begrijpelijk dat werknemer daar niet direct inhoudelijk op kon reageren. Daar komt bij dat werknemer in dat gesprek ‘eikel’ is genoemd hetgeen een belangrijke aanwijzing vormt dat er in dat gesprek ook van de zijde van werkgever geen bereidheid bestond hier inhoudelijk over te praten c.q. een inhoudelijke reactie van werknemer te willen (of kunnen) aanhoren.


De kantonrechter is van oordeel dat er geen basis meer is voor een vruchtbare samenwerking tussen partijen. Uit het voorgaande volgt dat het e-mail gedrag van werknemer weliswaar de aanleiding voor deze breuk vormde maar dat de reactie van werkgever hierop de daadwerkelijke reden voor de vertrouwensbreuk vormt.


Categorieën: Arbeidsrecht, E-mail, nocategory

Tags: , , ,