Rechtbank Gelderland 2 maart 2020 (autovelgen), ECLI:NL:RBGEL:2020:1387

Rechtbank Gelderland 2 maart 2020 (autovelgen), ECLI:NL:RBGEL:2020:1387

“Naming and shaming” via Facebook vanwege door gedaagde Damcon gestelde betrokkenheid van eiser bij inbraak en diefstal.

Voldoende aannemelijk geworden dat Damcon eiser verdacht heeft gemaakt met betrekking tot de inbraak zonder dat daarvoor steun te vinden is in het thans beschikbare feitenmateriaal. Voldoende aannemelijk is dat de Facebookberichten voor eiser vervelende consequenties

hebben gehad.

Ook weegt mee dat Damcon in een Facebookbericht uitdrukkelijk heeft gedreigd met het “openbaar maken” van de “gegevens” van eiser tenzij hij zich vrijwillig bij Damcon zou melden. Dit enkele dreigement is op zichzelf al onrechtmatig, zelfs al zou eiser de inbraak hebben gepleegd en vervolgens de gestolen zaken via Marktplaats hebben aangeboden.

Indien het Damcon te doen was geweest om revindicatie van de autovelgen dan had zij immers afgifte daarvan kunnen vorderen of conservatoire maatregelen kunnen treffen. Indien het Damcon te doen was geweest om vergelding dan geldt als uitgangspunt dat in de Nederlandse rechtsstaat enkel het Openbaar Ministerie tot strafrechtelijke vervolging kan overgaan. De handelwijze van Damcon komt neer op “naming and shaming” via social media zonder dat de verdachtmaking voldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal. Ter mondelinge behandeling is bovendien gebleken dat enige zelfreflectie bij Damcon op dit punt ontbreekt. Op de vraag waarom Damcon zo nodig de Facebookberichten moest plaatsen – terwijl zij al aangifte bij de politie had gedaan en afgifte ook anderszins had kunnen bewerkstelligen – heeft Damcon namelijk volstaan met het antwoord: “Waarom niet?”

Het voorgaande maakt dat het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van eiser in dit geval zwaarder behoort te wegen dan het recht op vrije meningsuiting van Damcon. Eiser heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een rechter na het voeren van een bodemprocedure tot het oordeel kan komen dat Damcon onrechtmatig heeft gehandeld door de Facebookberichten te plaatsen.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , ,