Rechtbank Gelderland 21 oktober 2014 (De-Zorgfraudulent), ECLI:NL:RBGEL:2014:6662

Rechtbank Gelderland 21 oktober 2014 (De-Zorgfraudulent), ECLI:NL:RBGEL:2014:6662

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen kan het niet onrechtmatig worden genoemd dat gedaagde op zijn website publiekelijk aandacht vraagt voor hoe het hem in de contacten met eiser is vergaan. Er kan een algemeen maatschappelijk belang mee zijn gediend dat anderen van die ervaringen van gedaagde met eiser kennis nemen. Voor een algemeen gebod de gehele content van zijn website te verwijderen is geen grond. De door hem gebezigde kwalificaties ‘fraude’ en ‘frauduleuze praktijken’ kunnen echter niet door de beugel. Dat zijn ernstige beschuldigingen die impliceren dat eiser zich aan strafbare feiten schuldig maakt. Daarvoor moet voldoende bewijs voorhanden zijn en dat is er niet. Alle passages waarin gedaagde eiser op enigerlei wijze beticht van fraude of frauduleuze praktijken of handelingen zal hij moeten verwijderen en verwijderd houden. Dergelijke kwalificaties zijn onnodig om aandacht te vragen voor de in de visie van gedaagde bestaande misstanden. Zijn ervaringen kan hij ook in beschrijvende, neutrale bewoordingen weergeven. Het voorgaande betekent ook dat gedaagde de naam van zijn website moet veranderen. Die naam De-Fraudeconsulent in relatie tot die van De Zorgconsulent en de verdere inhoud van de website houdt immers ook een beschuldiging van fraude in. Bij gebreke van aanwijzing door eiser van andere specifieke passages op de website die in zijn visie onrechtmatig zijn, is er voor een verdergaand gebod tot verwijdering geen aanknopingspunt. Een algemeen verbod tot het doen van uitlatingen waarbij de eer en goede naam van eiser wordt aangetast, is onvoldoende concreet om toegewezen te kunnen worden.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , ,