Rechtbank Gelderland 25 september 2017 (uitnodiging om aangifte te doen), ECLI:NL:RBGEL:2017:4902

Rechtbank Gelderland 25 september 2017 (uitnodiging om aangifte te doen), ECLI:NL:RBGEL:2017:4902

Voor zover voor internetrecht van belang: In casu wel uitnodiging om aangifte te doen.

Eiser heeft, door het bezoeken van de internetpagina van de Belastingdienst en daar het aangifteprogramma IB/PVV 2009 te kiezen, in wezen verzocht om een uitnodiging om aangifte te kunnen doen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de AWR. Het van de Belastingdienst afkomstige aangifteprogramma, waarin wordt vermeld hoe het elektronische aangiftebiljet moet worden ingevuld en ingediend, geldt dan als uitnodiging die eiser langs de elektronische weg heeft bereikt op het moment dat hij het aangifteprogramma heeft gedownload en geopend op zijn eigen computer. Dat dit is gebeurd, staat vast, omdat eiser de aangifte IB/PVV 2009 elektronisch heeft ingediend. De uitnodiging heeft eiser dus bereikt en daarmee is voor eiser de verplichting ontstaan om aangifte te doen.

De rechtbank heeft hiermee het uit eigen beweging via internet doen van aangifte anders beoordeeld dan eerder is gedaan door Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in zijn uitspraak van 23 juni 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:2852), rechtbank Noord-Nederland in haar uitspraak van 30 maart 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:1170) en rechtbank Zeeland-West-Brabant in haar uitspraak van 30 juni 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:4226). Omdat deze kwestie nog niet door de Hoge Raad is beslist, heeft de rechtbank zich de vraag gesteld of aanleiding bestaat om uitsluitsel te vragen bij de Hoge Raad door een prejudiciële vraag te stellen (artikel 27ga e.v. van de AWR). Hiervan heeft de rechtbank echter afgezien, omdat op dit moment niet aanstonds duidelijk is dat het hier een kwestie betreft die in een (potentieel) groot aantal vergelijkbare geschillen speelt (Kamerstukken II, 2015-2016, 34 305, nr. 3, p. 6). Vanwege de betrekkelijke nieuwheid van het instrument prejudiciële vraag in fiscale procedures, ziet de rechtbank wel aanleiding om deze afweging – ten overvloede – kenbaar te maken.

Categorieën: Belastingrecht

Tags: , , ,