Rechtbank Gelderland 29 februari 2016 (wraakporno), ECLI:NL:RBGEL:2016:1188

Rechtbank Gelderland 29 februari 2016 (wraakporno), ECLI:NL:RBGEL:2016:1188

Nu vast staat dat gedaagde gedreigd heeft met het online zetten van intieme filmpjes en deze filmpjes vervolgens ook daadwerkelijk online zijn gezet, acht de voorzieningenrechter het voorshands ook voldoende aannemelijk dat hij degene is geweest die deze filmpjes op internet heeft gezet. Dit geldt des te meer nu gedaagde in zijn WhatsApp-berichten reeds een internetlink naar de verschillende filmpjes heeft vermeld.
Voor wat betreft de foto op de Facebookpagina van de werkgever van eiseres, welke foto geplaatst is vanaf het Facebookaccount dat op naam van de dochter van gedaagde staat, geldt dat het goed mogelijk is dat gedaagde ook achter dit account zit. Gedaagde heeft in ieder geval niets gesteld over hoe zijn dochter de beschikking heeft kunnen krijgen over de betreffende foto.

Door het zonder toestemming van eiseres plaatsen van de betreffende filmpjes en foto’s op internet heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld jegens eiseres.
Eiseres is aldus immers in haar goede naam en eer aangetast en er is een ernstige inbreuk gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer. Gedaagde zal dan ook veroordeeld worden tot verwijdering van de door hem geplaatste foto’s en filmpjes. Weliswaar is niet gebleken dat er thans nog foto’s en filmpjes van eiseres op internet staan, maar eiseres voert terecht aan dat zij, naast het door haar genoemde beeldmateriaal, niet weet welk beeldmateriaal van haar er nog meer op internet is geplaatst. Gelet op de stelling van gedaagde dat eenmaal op internet gepubliceerde informatie zich als een olievlek verspreidt, hetgeen naar het oordeel van de voorzieningenrechter een reëel risico is, zal het eerste deel van de vordering van eiseres worden toegewezen.

De voorzieningenrechter gelast gedaagde om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis alle door hem in de openbaarheid gebrachte filmpjes of foto’s of enige andere afbeelding waarop eiseres zichtbaar is te verwijderen – voor zover dit in zijn macht ligt – en verwijderd te houden, alsmede de betreffende filmpjes of foto’s of andere afbeeldingen af te geven aan eiseres ,

verbiedt gedaagde om filmpjes, foto’s of enige andere afbeelding waarop eiseres

eiseres zichtbaar is in de openbaarheid te brengen, op sociale media te plaatsen of anderszins te verspreiden, verbiedt gedaagde om op naam van eiseres accounts aan te maken op sociale media.

Categorieën: Filmpjes op internet, Foto's, Identiteitsfraude, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , , ,