Rechtbank Gelderland 3 juni 2015 (vertrouwelijke gegevens naar privé mailadres), ECLI:NL:RBGEL:2015:5299

Rechtbank Gelderland 3 juni 2015 (vertrouwelijke gegevens naar privé mailadres), ECLI:NL:RBGEL:2015:5299

Gedaagde heeft vertrouwelijke gegevens, te weten een zogenaamde Memorylijst, naar zijn privé emailadres gemaild.  Daarmee is echter nog niet aangetoond dat het bestand ook daadwerkelijk buiten het kader van de bedrijfsactiviteiten van eiseres is gebruikt. Eiseres MT&V heeft slechts de vrees geuit dat dit op (korte) termijn zal gebeuren of buiten haar gezichtsveld reeds gebeurt ten behoeve van de door een derde ontplooide activiteiten. Tegenover de uitdrukkelijke betwisting door gedaagde is die enkele vrees echter onvoldoende om nu reeds een inbreuk op het gebruiksrecht aan te nemen.

Aan MT&V kan worden toegegeven dat door de voortschrijdende digitalisering van de samenleving en de opkomst van nieuwe (sociale) media, de maatschappelijke opvatting over het professionele gebruik van het elektronische berichtenverkeer aan verandering onderhevig is. Toch is hieruit niet een ongeschreven regel te destilleren op grond waarvan het gedaagde niet zou zijn toegestaan om aan zijn werkgever toebehorende bestanden naar zijn privé e-mailadres te verzenden. Ook naar de huidige opvatting is het primair aan de werkgever om in het kader van de dienstbetrekking regels hieromtrent te stellen en toe te zien op de naleving hiervan. Die regels zullen immers (mede) afhankelijk zijn van de door de werkgever geboden mogelijkheden om thuis te werken, de functie van de werknemer, de aard van zijn werkzaamheden, de vertrouwelijkheid van de digitale bestanden waarover hij in het kader van zijn dienstbetrekking de beschikking heeft en het risico van openbaarmaking. Ter comparitie heeft MT&V aangegeven dergelijke regels (nog) niet te hebben gesteld, behoudens een in de arbeidsovereenkomst neergelegd geheimhoudingsbeding. Op dat beding is in deze procedure echter geen beroep gedaan.

Categorieën: Arbeidsrecht, Beveiliging, E-mail

Tags: , , , ,