Rechtbank Groningen 5 september 2012 (vermeende dochter Michael Jackson), LJN BX6804 (ECLI:NL:RBGRO:2012:BX6804)Rechtbank Groningen 5 september 2012 (vermeende dochter Michael Jackson), ECLI:NL:RBGRO:2012:BX6804, LJN BX6804

Eiseres beweert de dochter van Michael Jackson te zijn. Gedaagde heeft op de website van de Telegraaf een artikel over eiseres gepubliceerd dat naar haar oordeel onrechtmatig is. De rechter oordeelt dat eiseres zelf de openbaarheid zocht.

Door een website te openen en te onderhouden waarmee eiseres haar gehele verhaal in de openbaarheid heeft gebracht, heeft zij haar recht om zich te beroepen op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer aanzienlijk ingeperkt. Eiseres was geen bekend persoon, maar zij heeft zich daartoe proberen op te werken door via het internet publiekelijk uiting te geven aan haar stellige overtuiging dat zij zeer naaste familie is van de beroemdheid Michael Jackson.

Anders dan gedaagden aanvoeren, is met de zaak van eiseres geen groot algemeen belang gemoeid. Het delen van zijn inzichten door gedaagde is derhalve ook geen essentiële publieksvoorlichting. De aandacht voor de zaak van eiseres is vooral ingegeven door de amusementsbehoefte van het publiek. Die behoefte is weliswaar reëel en als zodanig van enig belang, maar zij zal snel onderdoen voor andere belangen, zoals de privacy van een persoon; daarin ligt een essentieel verschil met kwesties van algemeen belang die de grondvesten van de maatschappij raken en (daarom) de aandacht van de ‘serieuze’ pers plegen te hebben.

Daargelaten dat het plegen van hoor en wederhoor niet in alle gevallen een aan journalisten te stellen strikte eis is, heeft De Telegraaf enigermate getracht eiseres zelf aan het woord te laten.


Belangenafweging: De vrijheid van meningsuiting prevaleert boven het recht van eiseres op eerbiediging van haar privéleven. De publicatie en/of de bijdrage daarvan van gedaagde is niet aan te merken als onrechtmatig jegens eiseres.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,