Rechtbank Midden-Nederland 1 juni 2016 (annuleringskosten vakantieveiling), ECLI:NL:RBMNE:2016:2935

Rechtbank Midden-Nederland 1 juni 2016 (annuleringskosten vakantieveiling), ECLI:NL:RBMNE:2016:2935

Op grond van artikel 6:237 sub i Burgerlijk Wetboek (hierna BW) wordt een annuleringsbeding vermoed onredelijk bezwarend te zijn, behoudens voor zover het een redelijke vergoeding van de door het internet reisbureau geleden verlies of gederfde winst betreft. De vraag ligt dus voor of het gevorderde bedrag van € 352,00 kan worden gezien als een redelijke vergoeding voor de door het internet reisbureau geleden verlies of gederfde winst. Het internet reisbureau heeft hierover alleen gesteld dat zij deze kosten is verschuldigd aan de eigenaar van de betreffende accommodatie. Gelet op de aard van de annuleringskosten had van het internet reisbureau verwacht mogen worden dat zij meer had toegelicht dat zij deze volledige kosten aan de eigenaar van de accommodatie moet voldoen, ook al worden deze kosten niet gemaakt. Indien de accommodatie niet wordt gebruikt, is zonder verdere toelichting, die niet is gegeven, niet aannemelijk dat naam internet reisbureau , deze kosten aan de eigenaar moet betalen. Ook had het internet reisbureau moeten toelichten waarom zij alsnog lokale heffingen en toeristenbelasting zou moeten afdragen. Daarnaast had het op de weg van het internet reisbureau gelegen haar vordering nader te onderbouwen omdat sprake is van een wanverhouding tussen de hoofdsom van € 11,00 en de gevorderde annuleringskosten van € 352,00.

De kantonrechter acht het overigens wel aannemelijk dat het internet reisbureau wel enig verlies heeft geleden of winst heeft gederfd. Nu zij daaromtrent niets heeft gesteld, zal de kantonrechter ter zake een bedrag toewijzen van € 50,00.

Categorieën: Algemene voorwaarden, E-commerce

Tags: , , , , , ,