Rechtbank Midden-Nederland 2 december 2015 (Moviestreamer), IEF 15501

Rechtbank Midden-Nederland 2 december 2015 (Moviestreamer), IEF 15501

Vastgesteld moet worden dat het HvJ EU zich nog niet heeft uitgesproken over de betekenis van het vereiste van “rechtmatig gebruik” in art. 5 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn (en in art. 13a Auteurswet) in een context waarin auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbenden en zonder dat daarvoor een vergoeding wordt betaald, tijdelijk worden gereproduceerd. Het is noodzakelijk de juiste betekenis van dit vereiste te weten, alvorens in deze zaak uitspraak te kunnen doen.

Prejudiciële  vragen:

  1. Dient art. 5 Auteursrecht-richtlijn aldus te worden uitgelegd dat geen sprake is van “rechtmatig gebruik” in de zin van het eerste lid sub b van die bepaling, indien een tijdelijke reproductie wordt gemaakt door een eindgebruiker bij het streamen van een auteursrechtelijk beschermd werk van een website van een derde waarop dit auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming van de rechthebbende(n) wordt aangeboden?
  2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, is het maken van een tijdelijke reproductie door een eindgebruiker bij het streamen van een auteursrechtelijk beschermd werk van een website waarop dit auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming van de rechthebbende(n) wordt aangeboden, dan strijdig met de “driestappentoets” bedoeld in art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn?

Het beroep van Stichting Brein op art. 26d van de Auteurswet kan niet slagen. Nog daargelaten de vraag of gedaagde (exploitant van Moviestreamer) als tussenpersoon in de zin van die bepaling kan worden aangemerkt, kan immers, nu vooralsnog niet kan worden aangenomen dat een bodemrechter tot het oordeel zal komen dat streamen door eindgebruikers van content uit ongeoorloofde bron auteursrechtelijk niet is toegestaan, in het verlengde daarvan thans niet worden aangenomen dat gedaagde gehouden is om alle redelijke maatregelen te treffen om inbreuken door derden te voorkomen of te ontmoedigen in de door Stichting Brein bedoelde zin en dat hij door dit niet te doen, onrechtmatig handelt.

Categorieën: Auteursrecht, Positie tussenpersonen, Streamen

Tags: , , , , ,