Rechtbank Midden-Nederland 2 oktober 2015 (karaktermoord), ECLI:NL:RBMNE:2015:7250

Rechtbank Midden-Nederland 2 oktober 2015 (karaktermoord), ECLI:NL:RBMNE:2015:7250

Het plegen van fraude is een ernstige verdenking, die niet lichtvaardig mag worden geuit. Dat eiser sub 1 fraude heeft gepleegd blijkt niet uit de feiten en is dan ook ongefundeerd. Gedaagde suggereert verder zonder nadere onderbouwing dat eiser sub 1 zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Ook deze verwijten vinden geen grondslag in het feitenmateriaal. Deze tekstpassages dienen dan ook door gedaagde te worden verwijderd.

Gedaagde heeft ter zitting gesteld met de website aandacht te willen vestigen op misstanden in het onderwijsveld en te willen opkomen voor mensen (ouders en leerlingen) die door scholen en/of personen ‘in de hoek worden getrapt’. Gedaagde uit in dat kader ook (harde) kritiek op eiser . Zoals reeds eerder overwogen, is dat in beginsel toelaatbaar en hetzelfde geldt voor de vorm waarin hij deze kritiek wil uiten. De voorzieningenrechter acht het echter te ver gaan dat ook de kinderen van eisers daar voor gebruikt worden. Gedaagde had net zo goed een andere vorm (dan de gefingeerde gesprekken tussen de kinderen en eiser kunnen kiezen om de door gedaagde van belang zijnde kritiek op eiser sub 1 naar voren te brengen. Terecht heeft eiser deze vorm als een ernstige schending van zijn privacy ervaren.

De alinea over eiseres sub 2 , de echtgenote van eiser sub 1 , moet eveneens onrechtmatig worden geacht. Gedaagde heeft ter zitting meegedeeld uitsluitend zijn pijlen op haar te richten omdat zij getrouwd is met eiser sub 1 . Dit is onvoldoende om publiekelijk op een website te worden betrokken in de kritiek van gedaagde op eiser sub 1 . Dat eiseres sub 2 tevens lokaal politica is en uit dien hoofde een grotere tolerantie dient op de brengen dan een puur private persoon, leidt onder deze omstandigheid niet tot een andere conclusie.

In volgende alinea’s wordt geen kritiek ter zake de door gedaagde verweten handelwijze van eiser sub 1 gegeven, maar wordt eiser sub 1 op basis van een foto dusdanig negatief omschreven (‘kwaadaardig karakter’, ‘klauterend over de ruggen van anderen’, ‘het schoppen van leerlingen’ en het doen van een valse aangifte) dat sprake is van karaktermoord. Voorts worden derden gewaarschuwd voor eiser sub 1 . Eiser sub 1 zou namelijk een bedrijf, een school, een stichting of een privépersoon over de rand van de afgrond voeren, dan wel loopt men het risico dat eiser sub 1 valse aangifte van kindermishandeling zal doen. De juistheid van dergelijke uitingen heeft gedaagde niet aannemelijk gemaakt en zijn dan ook onrechtmatig jegens eiser sub 1 te achten.

Met betrekking tot portretrecht: In dat kader is het niet onrechtmatig te achten dat ter illustratie bij de content over eiser sub 1 enkele foto’s van eiser sub 1 worden afgebeeld. Diverse foto’s betreffen zogenaamde persmomenten terwijl de overige foto’s normale (portret)foto’s zijn. Onder deze omstandigheid is de publicatie van de foto’s op de website (voorshands) niet onrechtmatig jegens eiser sub 1 te achten.

 

 

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht, Privacy

Tags: , , , , , , , ,