Rechtbank Midden-Nederland 20 november 2013 (Gestapo), ECLI:NL:RBMNE:2013:7197Rechtbank Midden-Nederland 20 november 2013 (Gestapo), ECLI:NL:RBMNE:2013:7197

De voorzieningenrechter overweegt dat het gedaagde kan worden aangerekend dat hij in dit e-mailbericht nodeloos grievende bewoordingen hanteert. Dat klemt te meer daar gedaagde zich daarbij niet heeft beperkt tot de direct bij het geschil betrokken personen, maar zijn mening met dit bericht ook kenbaar heeft gemaakt aan anderen die niet rechtstreeks bij het geschil met eiser VCN betrokken zijn. Van enige noodzaak om deze derden bij het geschil te betrekken, althans hun op de hoogte te stellen van de mening van gedaagde, is niet gebleken. De voorzieningenrechter is dan ook voorshands van oordeel dat gedaagde met het betreffende e-mailbericht, mede in acht genomen de inhoud en toonzetting van de overige door gedaagde aan VCN verzonden e-mailberichten, de grenzen van de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid heeft overschreden. Het algemeen belang pleegt ook niet te worden gediend met het doen van dergelijke uitlatingen.


Gelet op het voorgaande, in onderlinge samenhang beschouwd met de overige feiten en omstandigheden van onderhavig geval, zal gedaagde zich dienen te onthouden van uitlatingen die bedreigend, lasterlijk of beledigend van aard zijn. Hoewel gedaagde ter zitting reeds heeft toegezegd dat hij het woord Gestapo niet meer zal gebruiken, heeft gedaagde ter zitting naar het oordeel van de voorzieningenrechter er onvoldoende blijk van gegeven dat hij zich in de toekomst uit eigener beweging zal onthouden van het doen van nodeloos grievende uitlatingen.


Categorie├źn: E-mail, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,