Rechtbank Midden-Nederland 7 januari 2015 (uploaden adviesrapporten), ECLI:NL:RBMNE:2015:4

Rechtbank Midden-Nederland 7 januari 2015 (uploaden adviesrapporten), ECLI:NL:RBMNE:2015:4

Onduidelijk of gedaagde wanprestatie pleegt door niet goed werkende upload-functionaliteit in een door hem geleverde webapplicatie. Rechtsvraag: is er sprake van eigen schuld doordat eiser geen tweede exemplaar van belangrijke adviesrapporten bewaard heeft?

Tussen partijen staat vast, dat eiseres kort nadat zij de webapplicatie in gebruik had genomen, aan gedaagde heeft laten weten dat de upload-functie niet goed functioneerde. Gedaagde heeft daarop aanpassingen aan de webapplicatie uitgevoerd en heeft eiseres schriftelijk geadviseerd om ‘alle bestanden’ die op de website werden gezet voor de zekerheid ook als kopie achter de hand te houden op de eigen computer. Ter comparitie heeft eiseres verklaard dat haar gebruikelijke werkwijze inhield dat zij de papieren adviesrapporten in haar computer inscande, om vervolgens het aldus zich in haar computer bevindende (PDF-)bestand te uploaden in de webapplicatie en daarna dat (PDF-)bestand uit haar computer te verwijderen. De papieren adviesrapporten werden ofwel meegegeven aan de (potentiële) verzekeringsnemer ofwel door haar vernietigd. Gesteld noch gebleken is dat het voor eiseres niet of bezwaarlijk mogelijk was om de in haar computer ingescande (als PDF-bestanden) adviesrapporten niet te bewaren. Het was de eigen verantwoordelijkheid van eiseres, die zich, anders dan gedaagde, bewust was van het belang van de door haar opgemaakte en door de (potentiële) verzekeringsnemer ondertekende adviesrapporten en die kort na het in gebruik nemen van de webapplicatie al geconfronteerd werd met een niet goed functionerende upload-functie, om de door haar ingescande rapporten uit haar computer te verwijderen, en niet aldaar (of elders) te bewaren, en aldus niet te handelen overeenkomstig hetgeen gedaagde haar nu juist naar aanleiding van het geconstateerde probleem met de upload-functie uitdrukkelijk had geadviseerd. Door zo te handelen heeft eiseres het risico, welk risico zich thans in de stelling van eiseres heeft geopenbaard, genomen dat, indien zich opnieuw problemen zouden voordoen met de upload-functie, zij de betreffende documenten niet (meer) ter beschikking had en bijgevolg niet opnieuw zou kunnen uploaden. Indien zij het advies van gedaagde wél zou hebben opgevolgd, had de door haar in de onderhavige procedure gestelde schade, die voortvloeit uit de omstandigheid dat die adviesrapporten niet elders zijn bewaard, volledig kunnen worden voorkomen.

Categorieën: Risicoverdeling bij technisch falen, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , ,