Rechtbank Noord-Holland 27 juni 2018 (Dodge), ECLI:NL:RBNHO:2018:5363

Rechtbank Noord-Holland 27 juni 2018 (Dodge), ECLI:NL:RBNHO:2018:5363

Koop van een Dodge via Facebook. Er is sprake van een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1, onderdeel e BW. De kantonrechter dient waar nodig ambtshalve te toetsen of sprake is van schending van de uit de wettelijke bepalingen voor een overeenkomst op afstand voortvloeiende consumentenbescherming.

Eiser heeft gesteld, en gedaagde heeft dat niet weersproken, dat hij niet op de hoogte is gesteld van het hiervoor bedoelde ontbindingsrecht. Uit de gedingstukken blijkt ook niet dat dit is gebeurd. Nu gedaagde niet die informatie heeft verstrekt waartoe hij op grond van artikel 6:230m, onderdeel h BW is gehouden, kan eiser de koopovereenkomst met gedaagde – zonder opgave van redenen – ontbinden.

De ontbinding van de overeenkomst is vormvrij. Wel is vereist dat de consument daartoe een ondubbelzinnige verklaring afgeeft. Eiser heeft gedaagde bij brief van 14 juli 2017 bericht dat de koopovereenkomst primair wegens dwaling wordt vernietigd en subsidiair wegens nonconformiteit wordt ontbonden. Hoewel de ontbinding in de brief als subsidiaire grond is genoemd, blijkt duidelijk uit de brief dat eiser van de overeenkomst af wil. Hij verzoekt daarin immers ook om terugbetaling van het totale door hem betaalde bedrag en geeft aan dat gedaagde de auto bij hem kan komen ophalen. De kantonrechter merkt dit aan als een ondubbelzinnige verklaring gericht op ontbinding.

Categorieën: E-commerce, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , ,