Rechtbank Noord-Holland 29 september 2016 (Zwembadkeur), ECLI:NL:RBNHO:2016:8359

Rechtbank Noord-Holland 29 september 2016 (Zwembadkeur), ECLI:NL:RBNHO:2016:8359

De voorzieningenrechter stelt vast dat gedaagde Zwembadkeur c.s. in de vele emailberichten verantwoordelijk houdt voor het dodelijk ongeval in De Reeshof en daarbij het kvs (Keurmerk Veilig en Schoon) en de door Zwembadkeur c.s. verrichtte keuringen als ondeugdelijk bestempelt.

Dit zijn ernstige beschuldigingen, die volstrekt onvoldoende steun vinden in het door gedaagde overgelegde (eigen) onderzoeksmateriaal. Van deugdelijk onafhankelijk onderzoek is de voorzieningenrechter niet gebleken. De beschouwingen die gedaagde zélf in de door hem gepubliceerde artikelen over dit onderwerp naar voren heeft gebracht kunnen niet als zodanig kunnen worden aangemerkt nu deze zijn gegrond op niet of onvoldoende verantwoorde veronderstellingen en aannames, (mede aldus en ook overigens) geen blijk geven van een behoorlijke methodologie en (mede daardoor) beschouwingen bevatten die als “jumping to conclusions” zijn te kenschetsen.

Ook de stelling van gedaagde dat hij in het algemeen belang een misstand aan de kaak stelt, kan hem niet redden. Allereerst niet omdat gedaagde aan zijn beschuldigingen in veel van zijn berichten de suggestie koppelt om aan een ingenieursburo tegen betaling opdrachten te verstrekken. Maar ook niet omdat ook bij het aan de kaak stellen van misstanden grenzen in acht moeten worden genomen. Die zijn door gedaagde hier overschreden. Zijn verontwaardiging over het ongeval op De Reeshof is terecht – mensen moeten in een zwembad veilig kunnen zwemmen. Maar de daardoor gegenereerde energie had moeten worden gericht op het uitvoeren van onderzoek dat zodanig respect afdwingt dat er inderdaad grond zou zijn geweest om beschuldigingen te uiten.

Gedaagde heeft zich in zijn geschriften en ter zitting gemanifesteerd als een man met een missie, die hoe dan ook zal doorgaan. De slotsom is dan ook dat een algemeen geformuleerd verbod als gevorderd gerechtvaardigd is.

Categorieën: E-mail, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , ,