Rechtbank Noord-Nederland 17 maart 2016 (belastingaangifte), ECLI:NL:RBNNE:2016:1570

Rechtbank Noord-Nederland 17 maart 2016 (belastingaangifte), ECLI:NL:RBNNE:2016:1570

Eiseres is een vennootschap die zich bezighoudt met reparatie en onderhoud van machines en schepen. Zij is belastingplichtig voor omzetbelasting (OB). Rechtsvraag: kan eiseres worden verplicht tot het doen van elektronische aangifte.

Eiseres acht de verplichting tot het doen van elektronische aangifte in strijd met de vrijheid van godsdienst, gedachten en levensovertuiging van artikel 6 van de Grondwet. Naar de overtuiging van eiseres is het gebruik van internet in strijd met Gods geboden, omdat het internet een verzamelplaats is van immoraliteit, ongerechtigheid en blasfemie. Zij acht het bovendien ongewenst om derden in haar naam op te dragen dingen te doen die zijzelf onjuist acht.

Verweerder, de inspecteur van de Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de verzuimboeten terecht zijn opgelegd, omdat de wetgever ervoor heeft gekozen om aan administratieplichtigen de verplichting op te leggen om elektronische aangiften in te dienen. De verplichting tot het doen van elektronische aangifte kent een wettelijke grondslag en vormt daardoor een ingevolge artikel 6 van de Grondwet toegestane beperking op de vrijheid van godsdienst.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de wettelijke verplichting tot het doen van elektronische aangifte en het daarmee noodzakelijkerwijs gemoeide gebruik van internet geen betrekking op enige vorm van het tot uiting brengen van godsdienst of overtuiging. Het internet mag naar de overtuiging van de vennoten weliswaar een verzamelplaats van onwenselijke en onoorbare zaken zijn – een overtuiging die de vennoten ingevolge artikel 9 EVRM, artikel 10 Handvest EU en artikel 18 IVBPR geheel vrijstaat – maar de rechtbank is van oordeel dat de vennoten door het gebruik van internet voor het voldoen aan de elektronische aangifteverplichting niet op enige wijze in de uiting van hun geloofsovertuiging worden beperkt. De rechtbank betrekt daarbij in haar oordeel dat de wijze waarop en de mate waarin van het internet gebruik wordt gemaakt door de gebruiker zelf kan worden bepaald, bijvoorbeeld door het gebruik tot bepaalde websites te beperken en/of het instellen van filters. Om te voorkomen dat zij tijdens het doen van elektronische aangifte op internet geconfronteerd wordt met zaken die niet in overeenstemming zijn met hun geloofsovertuiging, zouden de vennoten van eiseres het gebruik van internet zelfs uitsluitend kunnen beperken tot de site van de Belastingdienst. Eiseres’ stelling dat de verplichting tot het doen van elektronische aangifte in strijd komt met de vrijheid van godsdienst slaagt daarom niet.

 

Categorieën: Belastingrecht

Tags: , ,