Rechtbank Noord-Nederland 19 maart 2018 (hackverweer), ECLI:NL:RBNHO:2018:2286

Rechtbank Noord-Nederland 19 maart 2018 (hackverweer), ECLI:NL:RBNHO:2018:2286

Naar het oordeel van de rechtbank mag in beginsel ervan worden uitgegaan, tenzij het tegendeel aannemelijk is geworden, dat de eigenaar van een met een wachtwoord beveiligd Skype- en Dropbox-account degene is die de daarmee verstuurde en daarin aangetroffen chatgesprekken, foto’s en video’s heeft verzonden en ontvangen. Bij een hack-verweer zoals door verdachte gevoerd, wordt van een verdachte dan ook verlangd nader te concretiseren waarom een hacker nu juist op zijn Skype-account een chatgesprek met een minderjarig meisje zou voeren en op zijn Dropbox-account kinderpornografisch materiaal zou plaatsen.

In zijn algemeenheid valt immers moeilijk in te zien waarom een derde ‘zomaar’ dergelijke handelingen zou verrichten, terwijl deze bestanden op ieder moment zouden kunnen worden ontdekt en verwijderd.

De rechtbank stelt op basis van de gebezigde bewijsmiddelen vast dat met het door verdachte aangemaakte Skype-account seksueel getinte gesprekken zijn gevoerd met de destijds elfjarige  slachtoffer  en dat op zijn Dropbox-account afbeeldingen van  slachtoffer  die als kinderpornografisch kunnen worden aangeduid, zijn opgeslagen. Het door verdachte geschetste, maar geenszins met feitelijkheden onderbouwde alternatieve scenario dat zijn account door een onbekend gebleven derde moet zijn gebruikt, is op geen enkele wijze aannemelijk geworden, terwijl ook het door de politie verrichte onderzoek geen enkele aanwijzing biedt dat sprake zou zijn van een gehackt account. Bovendien is het geschetste alternatieve scenario aantoonbaar onjuist.

Ten aanzien van de juridische duiding van verdachte’s handelen bij telastegelegde ontucht met minderjarige onder de 12 (art. 244 Sr.) wijst de rechtbank erop dat de Hoge Raad bij arrest van 30 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ0950, heeft geoordeeld dat van ontuchtige handelingen ‘met’ een minderjarige onder omstandigheden ook sprake kan zijn wanneer geen lichamelijke aanraking tussen de verdachte en de minderjarige heeft plaatsgevonden. Daarvoor is vereist dat tussen hen relevante interactie heeft plaatsgevonden, hetgeen is bevestigd bij arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1379. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat in deze zaak van voornoemde relevante interactie sprake is. Niet alleen voorafgaand maar ook tijdens de ontuchtige handelingen, waarbij verdachte niet lijfelijk aanwezig is geweest maar die zich hebben afgespeeld voor de camera of bij een Skype videoverbinding, heeft interactie plaatsgevonden tussen verdachte en  slachtoffer . Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte tijdens het chatgesprek via Skype de strikte regie over de uit te voeren ontuchtige handelingen heeft gehad. Verdachte heeft  slachtoffer  herhaaldelijk en met volhardend aandringen instructies gegeven.

Categorieën: Chat, Cloud, Kinderporno, Webcam

Tags: , , , , , , , , ,