Rechtbank Noord-Nederland 22 juni 2016 (Eweka en Usenetter), ECLI:NL:RBNHO:2016:4893

Rechtbank Noord-Nederland 22 juni 2016 (Eweka en Usenetter), ECLI:NL:RBNHO:2016:4893

De vorderingen van Brein zien op het verstrekken van naam- en adresgegevens,

IP-adressen en informatie over het inloggen met de desbetreffende adressen en overige identificerende gegevens zoals namen en (e-mail)adressen gebruikt bij het aanmelden of inschrijven voor de Usenetdiensten van Eweka en/of Usenetter van bepaalde gebruikers van de diensten van Eweka en/of Usenetter die zich hebben bezig gehouden met het uploaden op Usenet van inbreuk makende materialen.

Brein heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het hier gaat om het op grote schaal uploaden van e-books en tijdschriften, zonder betaling van een vergoeding voor de daarop rustende (auteurs)rechten aan de rechthebbenden, door telkens dezelfde – onder steeds wijzigende aliassen opererende – gebruikers, als gevolg van welk illegaal uploaden degenen die aangesloten zijn bij Brein schade lijden; dit levert onrechtmatig handelen op jegens degenen die zijn aangesloten bij Brein. Voorts staat buiten kijf dat Brein een reëel belang heeft bij het verkrijgen van de gegevens. Gebleken is dat deze gebruikers van Usenet niet zijn gestopt met het illegaal uploaden van content toen zij door Brein waren ontdekt, maar hun aliassen hebben gewijzigd en van provider zijn veranderd en inmiddels zelfs naar buitenlandse providers zijn uitgeweken. Het enkele doen blokkeren van de toegang tot Usenet bij hetzij Eweka, hetzij Usenetter is in deze dus onvoldoende gebleken om de inbreuk te laten stoppen. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat voor Brein om de gegevens te achterhalen. Brein heeft reeds op andere wijze getracht achter de gegevens te komen, maar is daar niet in geslaagd. Ook wordt in overweging genomen dat deze gebruikers telkens van provider en van alias veranderen zo gauw Brein te dichtbij komt en dat, zoals Brein heeft gesteld, het zeer aannemelijk is dat de gegevens die deze gebruikers nu telkens bij een nieuwe aanmelding aan een andere provider opgeven zeer waarschijnlijk onjuist zullen zijn om Brein op een dwaalspoor te brengen.

Voldoende aannemelijk is voorts dat voor Brein geen andere mogelijkheid bestaat om een eind te maken aan deze grootschalige inbreuk dan door achter de gegevens van deze gebruikers te komen. Door Eweka en Usenetter is nog aangevoerd dat Brein nog niet alles heeft geprobeerd omdat zij niet de strafrechtelijke weg heeft ingeslagen, maar door Brein is gemotiveerd weersproken dat dat een reële oplossing biedt in dit soort gevallen. Zij heeft onweersproken verklaard dat uit recente uitspraken is gebleken dat de strafrechter van mening is dat dit meer in het domein van de civiele rechter is gelegen en de officier van justitie niet ontvankelijk pleegt te worden verklaard in zijn vordering.

Zowel Eweka als Usenetter zijn door Brein aangesproken met een verzoek om afgifte van de gegevens toen er nog wel sprake was van een klantrelatie met de bewuste personen en de inbreuk makende materialen nog via hun servers werden verspreid. Zeker in het licht van de grootschaligheid van de inbreuk die door deze personen werd gemaakt op de rechten van degenen die zijn aangesloten bij Brein en het daarvoor door Brein aangereikte bewijsmateriaal, had het op de weg van Eweka en Usenetter gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan Brein af te geven. Een zichzelf respecterende Usenetprovider wil immers niet geassocieerd worden met dergelijk grootschalig onrechtmatig handelen door daartoe de gelegenheid te bieden.

Categorieën: Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, Downloaden / uploaden, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , , ,