Rechtbank Noord-Nederland 26 januari 2018 (Wetterskip Fryslân), ECLI:NL:RBNNE:2018:327

Rechtbank Noord-Nederland 26 januari 2018 (Wetterskip Fryslân), ECLI:NL:RBNNE:2018:327

Geschil over disciplinaire strafmaatregelen wegens ernstig plichtsverzuim van milieu-inspecteur.

De rechtbank overweegt dat blijkens de ‘rapportage feitenonderzoek’ van het BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten), onder het hoofdstuk ‘aanleiding en doel’, het doel van het onderzoek was om het vermengen van zakelijke en privébelangen van eiser te onderzoeken. Dit naar aanleiding van een melding dat eiser de Keur en de Ffw had overtreden.

De rechtbank stelt voorts vast dat verweerder ter zitting desgevraagd heeft bevestigd dat er geen concrete aanwijzingen bestonden voor oneigenlijk e-mailgebruik voor privédoeleinden en dat dit ook niet de aanleiding vormde voor het BING-onderzoek.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder, gelet op het voorgaande, in strijd gehandeld met het integriteitbeleid, door het onderzoek naar het privé e-mailgebruik van eiser te gebruiken voor het vaststellen van het plichtsverzuim door eiser. Bij aanvang bestond er van de zijde van verweerder immers geen enkel vermoeden van een ernstige integriteitschending door oneigenlijk e-mailgebruik als bedoeld in het integriteitbeleid. Reeds om die reden is sprake van onrechtmatig verkregen bewijs.

De rechtbank is voorts van oordeel dat verweerder ten onrechte betoogt dat het gebruik van de bijvangst van het e-mailgebruik van eiser niet zozeer indruist tegen wat van een behoorlijk handelende overheid verwacht mag worden, dat dit gebruik ontoelaatbaar is. Daarbij overweegt de rechtbank dat het onderzoeken van eisers e-mailverkeer een ongerechtvaardigde inbreuk op zijn privacy was, gelet op het doel dat gediend was met het onderzoek, namelijk een feitenonderzoek naar de vermenging van privéaangelegenheden als hobbyboer en eisers werkzaamheden als milieu-inspecteur, in het licht van het overtreden van de Keur en de Ffw.

De rechtbank is van oordeel dat, nu hetgeen uit het onderzoek naar het privé e-mailgebruik aan het licht is gekomen als onrechtmatig verkregen bewijs moet worden gekwalificeerd – voor zover het de erotisch getinte e-mailberichten betreft – dit bewijs buiten beschouwing moet worden gelaten.

Categorieën: Ambtenarenrecht, Bewijs (privaatrechtelijk), E-mail, Internet op het werk

Tags: , , ,