Rechtbank Oost-Brabant 12 december 2016 (newsconnection), ECLI:NL:RBOBR:2016:6846

Rechtbank Oost-Brabant 12 december 2016 (newsconnection), ECLI:NL:RBOBR:2016:6846

Brein vordert NAW-gegevens van Usenet provider Newsconnection.

Kern van het verweer van Newsconnection is dat BREIN niet alles heeft geprobeerd om de door haar gewenste gegevens te verkrijgen, omdat BREIN niet zelf Abavia heeft aangesproken, terwijl zij daartoe wel verplicht kan worden geacht. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Newsconnection stelt zich in deze procedure op het standpunt dat zij haar klanten complete usenetabonnementen aanbiedt, maar dat zij de hostingdiensten aan een derde partij heeft uitbesteed, de zogenoemde usenet hosting provider. Pas na de vierde sommatiebrief van BREIN geeft Newsconnection in haar reactie de naam van de hosting provider, te weten: Abavia. Zij verwijst daarbij naar de website www.abavia.com en naar een postadres in San Marino. Deze verwijzing door Newsconnection naar de website van Abavia, waarop niet eens een e-mailadres te vinden is waarop deze partij te bereiken is, heeft BREIN, als reactie afkomstig van een partij die internetproducten verkoopt, terecht niet serieus willen nemen. De voorzieningenrechter doet dat namelijk ook niet. Het ligt ook niet in de rede dat Newsconnection, die voor de feitelijke levering van haar diensten aan haar klanten, geheel afhankelijk is van haar hosting provider, zelf met deze partij uitsluitend via de internationale briefpost zou communiceren. Dat het ongeloof van de voorzieningenrechter terecht is, wordt ook bevestigd door het feit dat Newsconnection (uiteindelijk) kennelijk wel aanleiding heeft gezien om de sommatiebrief van BREIN per emailbericht door te sturen aan Abavia en nog tot twee keer toe per emailbericht te rappelleren bij Abavia, met als resultaat dat het “Abavia Abuse Team”, enkele dagen voor de behandeling van het kort geding, per e-mail aan Newsconnection bericht dat zij niet langer over de informatie beschikt. Deze gang van zaken ontneemt bij de voorzieningenrechter iedere overtuiging dat het Newsconnection ernst is geweest met haar openingszin in het e-mailbericht aan BREIN: “Dank voor uw email. Wij zouden u graag willen helpen met de strijd tegen piracy op het Usenet”.

Zeker in het licht van de grootschaligheid van de inbreuk die door de betreffende voorshands achter aliassen verscholen personen werd en wordt gemaakt op de rechten van degenen die zijn aangesloten bij BREIN en het daarvoor door BREIN aangereikte bewijsmateriaal, had het op de weg van Newsconnection gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan BREIN af te geven. Dat Newsconnection daartoe niet in staat zou zijn, heeft zij, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geenszins aannemelijk gemaakt. Integendeel, naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft het er alle schijn van dat Newsconnection doelbewust een situatie creëert, waarbij het voor haar niet mogelijk lijkt te zijn om te voldoen aan haar – in dit geval in beginsel aanwezige – rechtsplicht jegens BREIN tot het verstrekken van identificerende gegevens met betrekking tot de door BREIN specifiek en voorzien van documentatie aangeduide uploaders die onrechtmatig jegens BREIN gehandeld hebben. Van Newsconnection kan op zijn minst worden gevergd om alles in het werk te stellen om de benodigde gegevens te verkrijgen. Newsconnection heeft in artikel 8 van haar algemene voorwaarden die zij in de contracten met haar klanten bezigt opgenomen dat de klanten ermee akkoord gaan dat er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal gepost mag worden. Deze verstandige bepaling maakt het des te minder bezwaarlijk als Newsconnection meewerkt aan de identificatie van door BREIN specifiek aangeduide klanten, nu op basis van de door BREIN aangedragen informatie hoogstwaarschijnlijk contractbreuk plegen jegens Newsconnection. Een zichzelf respecterend usenetprovider zou niet geassocieerd moeten willen worden met grootschalig onrechtmatig handelen door daartoe de gelegenheid te bieden en daarmee zelfs door te gaan nadat zij op de inbreuken door haar klanten is geattendeerd.

Categorieën: Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, Positie tussenpersonen, Usenet

Tags: , , ,