Rechtbank Oost-Brabant 16 oktober 2014 (conservatoir beslag onder zichzelf), ECLI:NL:RBOBR:2014:6275

Rechtbank Oost-Brabant 16 oktober 2014 (conservatoir beslag onder zichzelf), ECLI:NL:RBOBR:2014:6275

In het onderhavige geval acht de voorzieningenrechter het gerechtvaardigd dat verzoekers bij de rechter een voorlopige legitimatie zoekt om openstaande facturen van Stichting De Thuiskopie niet te hoeven betalen in verband met de door haar gepretendeerde tegenvordering. Niet alleen heeft Stichting De Thuiskopie ter zitting niet bij voorbaat toegezegd rechtsmaatregelen tegen verzoekers achterwege te zullen laten (hetgeen Stichting De Thuiskopie uiteraard vrij stond), maar het gaat hier ook om een principieel geschil, waarin het begrijpelijk is dat verzoekers niet als ordinaire wanbetalers te boek willen staan, terwijl het ook in dit geval ook begrijpelijk is dat verzoekers bij voorbaat een zeker verweer tegen mogelijk door Stichting De Thuiskopie tegen verzoekers te treffen conservatoire maatregelen wil hebben.

Niet onaannemelijk is dat verzoekers met het gewenste beslag beweging in de kwestie wil bewerkstelligen, nu de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in zijn brief van 17 april 2014 heeft aangegeven voorshands de AMvB te willen blijven toepassen en het advies over de na het ACI Adam-arrest (HvJ EU 10 april 2014, IEPT20140410) in de regelgeving aan te brengen wijzigingen nog steeds niet tot stand is gekomen. Dat betekent dat voorlopig feitelijk op de oude voet lijkt te worden doorgegaan, terwijl duidelijk is dat de AMvB dringend aanpassing behoeft en verzoekers er niet in wenst te berusten dat zij de in haar ogen onjuist vastgestelde thuiskopievergoeding moet blijven betalen. Nu het bestaan van enige vordering van verzoekers op Stichting De Thuiskopie voorshands voldoende hard is, behoeft een medegebruik van conservatoir beslag als pressiemiddel niet onoorbaar te zijn.

Daartegenover staat dat de beslaglegging zal meebrengen dat er voorlopig geen gelden van verzoekers naar Stichting De Thuiskopie vloeien, zodat Stichting De Thuiskopie minder middelen zal hebben om te doen toekomen aan degenen ter bescherming van wier rechten de thuiskopieregeling in het leven is geroepen. Hoe de juridische beslissing omtrent de onverbindend verklaring van de AMvB uiteindelijk zal uitvallen en hoe groot het effect van het ACI Adam-arrest uiteindelijk zal blijken te zijn, moet worden afgewacht. De feitelijke werkelijkheid blijft dat zeker een belangrijk deel van de door Stichting De Thuiskopie gefactureerde en aan Stichting De Thuiskopie betaalde gelden steeds bestemd waren en zijn als billijke vergoeding voor thuiskopiëren uit legale bron en voor kopiëren dat geen verband heeft met de niet-Rome problematiek. Dat zijn materieel vergoedingen die niet strijdig zijn met de richtlijn en waarbij het unierecht ook niet in het geding is.

Categorieën: Burgerlijk procesrecht

Tags: , , ,