Rechtbank Oost-Brabant 19 juni 2017 (kosteloos bezwaar), ECLI:NL:RBOBR:2017:3302

Rechtbank Oost-Brabant 19 juni 2017 (kosteloos bezwaar), ECLI:NL:RBOBR:2017:3302

Na ontvangst van de WOZ-beschikking heeft eiseres op de site van Vugts, Kosteloosbezwaar.nl, gezocht naar informatie over het maken van bezwaar tegen haar WOZ-beschikking. Via de site heeft zij een formulier ingevuld, in de veronderstelling dat zij met iemand van Kosteloosbezwaar.nl zou bekijken of het de moeite waard zou zijn om bezwaar te maken. Na het invullen van dit formulier, waaronder zij via internet met de muis van haar computer een handtekening moet hebben gezet, heeft zij niets meer vernomen van Kosteloosbezwaar.nl. Zij heeft daarom besloten om zelf een bezwaarschrift in te dienen bij verweerder, niet wetende dat ook Vugts korte tijd later eveneens namens haar bezwaar zou maken tegen de WOZ-beschikking. Dit vernam zij pas op het moment dat zij van Vugts de uitspraak op het bezwaar ontving.

Desgevraagd heeft eiseres verklaard dat zij de handtekening onder de machtiging niet herkent als haar handtekening. Zij heeft echter voorafgaand aan de zitting de site van Kosteloosbezwaar.nl geraadpleegd en het formulier nogmaals fictief ingevuld. Het is haar gebleken dat er op enig moment een mogelijkheid is om een handtekening te zetten met de muis van de computer. Zij gaat er thans dan ook vanuit dat zij dat toen wel gedaan moet hebben. Het feit dat die handtekening met de muis gezet is, verklaart waarom zij de handtekening niet herkende als de hare. Eiseres heeft echter ter zitting zeer stellig verklaard dat zij nooit kennis heeft kunnen nemen van de machtiging, zoals die zich in het dossier bevindt. Zij heeft dit document als zodanig nooit (digitaal) ondertekend. Zij was ook niet bekend met de inhoud van die machtiging. Dat die machtiging niet enkel het maken van bezwaar, maar (onder andere) ook het instellen van beroep tegen de uitspraak op het bezwaar omvat en dat het recht om het bezwaar of beroep in te trekken en eventueel een nieuwe WOZ-waarde overeen te komen, volledig wordt overgedragen aan de gemachtigde, was eiseres niet bekend.

De wijze waarop via de site van Vugts een machtiging tot stand wordt gebracht, acht de rechtbank zeer dubieus. De rechtbank twijfelt er ernstig aan of deze machtiging rechtsgeldig tot stand is gekomen, nu zij vermoedt dat de digitale handtekening van eiseres, die zij heeft gezet onder een aanmeldformulier voor bijstand in een bezwaarprocedure, vervolgens – al dan niet geautomatiseerd – onder een ander document, namelijk de machtiging zoals die zich in de stukken bevindt, is geplakt.

Het voorgaande overziend is de rechtbank van oordeel dat het handelen van Vugts ten overstaan van deze rechtbank, maar ook ten opzichte van eiseres, zeer onfatsoenlijk is. Door aldus te handelen heeft Vugts niet alleen zijn eigen geloofwaardigheid als rechtsbijstandsverlener schade toegebracht en misbruik gemaakt van (de onwetendheid van) eiseres, maar ook bij een rechtbank geprocedeerd op een wijze die in strijd is met de fatsoensnormen.

Overigens is beroep niet ontvankelijk omdat eiseres zich in de WOZ-waarde van haar woning kan vinden.

Categorieën: Belastingrecht

Tags: , , , , ,