Rechtbank Rotterdam 15 juni 2011 (RWL – Buco), LJN BQ8130 (ECLI:NL:RBROT:2011:BQ8130)Rechtbank Rotterdam 15 juni 2011 (RWL – Buco), ECLI:NL:RBROT:2011:BQ8130, LJN BQ8130

Uit de stelling van RWL dat alle opdrachten van Buco naar aanleiding van de door RWLals offerte beschouwde e-mail van 4 februari 2009 zijn verstrekt, leidt de rechtbank af dat de offerte van 12 december 2008 alleen zag op het vervoer van één zending goederen van Shanghai naar Rotterdam en losstaat van de volgens RWLdoor aanvaarding van de e-mail van 4 februari 2009 tot stand gekomenexpeditieovereenkomst en de werkzaamheden waarvan in de onderhavige zaakbetaling wordt gevorderd. De verwijzing naar de Fenex-condities onderaan deofferte van 12 december 2008 kan derhalve niet leiden tot toepasselijkheid vandeze voorwaarden op een mogelijk later tot stand gekomen overeenkomst. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat de e-mail van 4 februari 2009 niet kwalificeert als aanbod in de zin van artikel 6:217 BW. Niet voldaan is aan hetvereiste dat de e-mail de elementen bevat die voldoende bepaalbaar maken welke verbintenissen uit de tussen partijen te sluiten overeenkomst voortvloeien. Uitde tekst van de e-mail en de wijze van formuleren leidt de rechtbank af date-mail een uitnodiging is voor Buco om in onderhandeling te treden met RWL overeen mogelijke samenwerking in algemene zin en niet is toegespitst op een bepaalde zending goederen of een bepaalde periode. RWL somt op welke dienstenzij kan aanbieden en wat de mogelijkheden zijn. Dit betekent dat er door aanvaarding van de e-mail van 4 februari 2009 geen overeenkomst tot stand kan zijn gekomen.


Categorieën: Algemene voorwaarden, E-commerce, E-mail, nocategory

Tags: , , , , ,