Rechtbank Rotterdam 17 november 2011 (vertrouwen), LJN BU4962 (ECLI:NL:RBROT:2011:BU4962)
Rechtbank Rotterdam 17 november 2011 (vertrouwen), LJN BU4962, korte inhoud (ECLI:NL:RBROT:2011:BU4962)

AFM heeft eiser een bestuurlijke boete opgelegd wegens het houden van de koers van de aandelen Qurius en Tie op een kunstmatig niveau in strijd met artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wft. Uit de tekst en strekking van artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wft – waarin de term “teneinde” voorkomt – volgt dat sprake moet zijn van een intentioneel handelen, bestaande uit het verrichten of bewerkstelligen van transacties of handelsorders in financiële instrumenten met het oog op het houden of brengen van de koers van die financiële instrumenten op een kunstmatig niveau. Daarbij is niet maatgevend of dit handelen ook daadwerkelijk heeft geleid tot een kunstmatig niveau. Voldoende is dat het handelen objectief gezien moet zijn gericht op houden of brengen van het aandeel op een kunstmatig niveau. Omdat daarbij het handelen centraal staat moeten de verrichte of bewerkstelligde transacties of handelsorders in financiële instrumenten wel geschikt zijn om het beoogde gevolg te kunnen bewerkstelligen. De rechtbank is van oordeel dat de door AFM opgelegde boete niet evenredig is. Zij acht een boete van € 10.000,00 in het onderhavige geval passend en geboden. Zij neemt daarbij in aanmerking dat de aanpak van marktmisbruik weliswaar een van de handhavingspeerpunten vormt en dat met het oog op het vertrouwen in financiële markten tegen overtreding van artikel 5:58 van de Wft moet worden opgetreden met afschrikwekkende boetes, maar zij neemt daarbij voorts in aanmerking dat eiser niet beroeps- of bedrijfsmatig actief was op de financiële markten, maar als particulier, dat zijn gedragingen, hoezeer die hem ook kunnen worden verweten, relatief en absoluut een beperkte impact hebben gehad op de koersen van de fondsen waarin hij heeft gehandeld en dat hij ten slotte geen voordeel heeft genoten van zijn handelwijze.


Categorieën: nocategory