Rechtbank Rotterdam 2 maart 2011 (bemiddelaar risicoverzekering), LJN BP9338 (ECLI:NL:RBROT:2011:BP9338)Rechtbank Rotterdam 2 maart 2011 (bemiddelaar risicoverzekering), ECLI:NL:RBROT:2011:BP9338, LJN BP9338

Het vermoeden van oplichting was voor eiser aanleiding een oproep te plaatsen op het internetforum; hij wilde weten of andere mensen dit vermoeden deelden en aldus de krachten bundelen. Aangenomen moet worden dat eiser ten tijde van de plaatsing van zijn oproep op het internetforum concrete aanwijzingen had voor de in die oproep geuite klachten. Het plaatsen van de oproep op het internetforum kan om die reden op zichzelf niet als onrechtmatig worden gekwalificeerd. De vraag is vervolgens of de wijze waarop eiser zijn klachten heeft geuit de grens van de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid overschrijden en mitsdien als onrechtmatig moet worden bestempeld. De rechtbank stelt daarbij voorop dat gelet op de voorgeschiedenis, gedaagde door zijn klantonvriendelijke handelwijze met betrekking tot de postverwerking zelf het risico in het leven heeft geroepen dat voormalige klanten hem als een oplichter zouden beschouwen en dat zij zich in het verlengde daarvan ongenuanceerd over hem zouden uitlaten op het internet.
De oproep die eiser op het internetforum heeft geplaatst, is in feite niet meer dan een beschrijving van hetgeen hem – in zijn beleving – is overkomen, met daaraan gekoppeld een vermoeden van benadeling. Onrechtmatig is deze uiting niet. De oproep is neutraal geformuleerd en bevat geen grievende verdachtmakingen. Ten aanzien van de overige door eiser geplaatste postings is de rechtbank van oordeel dat ook deze de grens van de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid niet overschrijden. Weliswaar bevatten deze postings verdachtmakingen aan het adres van gedaagde, maar zoals hiervoor is overwogen mocht gedaagde gelet op de voorgeschiedenis niet verwachten dat zijn voormalige klanten zich weloverwogen en genuanceerd over hem zouden (blijven) uitlaten.
De stelling van gedaagde dat eiser verantwoordelijk is voor de reacties die zijn gekomen op zijn oproep kan niet worden gevolgd, gegeven het oordeel dat het plaatsen van een oproep op het internetforum in de omstandigheden van dit geval op zichzelf niet onrechtmatig is.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,