Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Bizkey), LJN BQ7167 (ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7167)Rechtbank Rotterdam 20 april 2011 (Bizkey), ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7167, LJN BQ7167

Geschil overonline afgesloten lening.

Gedaagdebetwist dat hij aansprakelijk is voor het openstaande saldo van de anderelening. Daartoe heeft hij aangevoerd dat persoon1, die de beschikking had overde BizKey en de daarbij behorende codes, zonder overleg deze lening heeftafgesloten. Dit verweer is tevergeefs gevoerd en de rechtbank overweegt daarbijhet volgende. De aan de identiteit van gedaagde gekoppelde BizKey en de daarbij behorendecodes moeten gezamenlijk worden opgevatals hulpmiddel waarmee gedaagde zijn elektronische handtekening plaatste vooralle overeenkomsten die hij met Bizner aanging. Partijen hebben in de klantovereenkomst niet nader geregeld wie het risicodient te dragen van misbruik van de BizKey. Voor de beantwoording van die vraagdoet de omstandigheid dat gedaagde, zoals hij stelt, niet op de hoogte was van de aanvraag van delening door persoon1 niet terzake. Wel is relevant aan wie valt toe te rekenendat de onbevoegde gebruiker – in dit geval persoon1 – van de elektronischehandtekening gebruik heeft kunnen maken. Indien dit misbruik te wijten is aangebrek aan zorg van gedaagde, dan wordt dat in beginsel aan hem toegerekend,tenzij gedaagde omstandigheden stelt en bewijst die een zodanig gebrek aan zorguitsluiten (vgl. HR 19 november 1993, NJ 1994, 622). Persoon1 is in dienst geweest bij gedaagde’s bedrijf. Zij hebben ookgezamenlijk een huis bewoond. De betaalrekening van Bizner werd door hengezamenlijk op een vaste computer beheerd, waarbij persoon1 ook de beschikkinghad over de aan de identiteit van gedaagde gekoppelde BizKey en daarbijbehorende codes. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde derhalve niet zorgvuldig is omgegaanmet de aan hem toevertrouwde BizKey. Door persoon1 niet te betrekken in derechtsverhoudingen met Bizner en hem daarentegen wel in de gelegenheid testellen te beschikken over en gebruik te laten maken van de BizKey en de codes,heeft gedaagde het risico genomen dat jegens Bizner misbruik van zijnidentiteit kon worden gemaakt en kan hem dat worden toegerekend.


Categorieën: E-commerce, Elektronische handtekening, Financiële dienstverlening, Identiteitsfraude, nocategory

Tags: , , , , ,